Môi trường sống của con người (MTSCN)

Quy hoạch Bất động sản

Sinh thái học tự nhiên lấy đối tượng và mục đích nghiên cứu là QXSV và mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường tự nhiên, thông qua đó có thể tác động vào HST để đạt được trạng thái cân bằng cao nhất với năng suất sinh học tối đa phục vụ sự sống con người.
Sinh thái học nhân văn với cách nhìn bao trùm hơn, cao hơn lấy đối tượng nghiên cứu là con người với mục đích cao cả là đem lại điều kiện sống tốt nhất cho con người. Hay nói một cách khác, môi trường sống của con người phải bao hàm những nội dung rộng hơn môi trường sống của sinh vật.
Theo định nghĩa của UNESCO, 1981, thì “Môi trường sống của con người bao gồm toàn bộ các hệ thống tự nhiên và các hệ thống do con người tạo ra, những cái hữu hình dưới dạng vật thể hoặc phi vật thể (phong tục, tập quán, niềm tin…), trong dó con người sống và lao động, khai thác các tài nguyên thiên nhiên và nhân tạo nhằm thoả mãn những nhu cầu của mình ”.
Như vậy, môi trường sống đối với con người không chỉ là nơi tồn tại, sinh trưởng và phát triển cho một thực thể sống là con người (trong phạm vi môi trường tự nhiên – MTTN), mà còn là “khung cảnh của cuộc sống, của lao động và sự vui chơi giải trí cùng những nhân tố phát triển trí tuệ của con người, do chính mối quan hệ giữa con người với
con người trong xã hội tạo ra” (môi trường xã hội – MTXH). Có thể diễn tả môi trường sống của con người qua công thức:
MTSCN = MTTN + MTXH
MTXH là sản phẩm được tạo thành từ tổng thể các mối quan hệ giữa con người với con người trong cộng đồng xã hội. Vì thế nó bao gồm nhiều lĩnh vực từ luật lệ, thể chế, quy định và cam kết ở các cấp khác nhau trong xã hội, văn hoá, lịch sử, phong tục, tập quán canh tác, tôn giáo, chính trị, kinh tế, giáo dục, trình độ hay năng lực quản lý xã hội… đến những cơ sở vật chất mà con người tạo ra như làng mạc, đồng ruộng, đô thị… Vì vậy MTXH được chia ra nhiều phân hệ như môi trường văn hoá, môi trường kinh tế, môi trường giáo dục, môi trường luật pháp, môi trường chính trị, môi trường đô thị v.v… Thường giữa chúng có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Mỗi một phân hệ của MTXH lại được cấu thành bởi nhiều yếu tố, ví dụ môi trường giáo dục được cấu thành bởi chương trình giảng dạy và đồ dùng học tập, thày cô giáo, học sinh, trường, lớp…
Theo cách nhìn của khoa học môi trường hiện đại, thì MTSCN là cả vũ trụ bao la, trong đó hệ Mặt trời và Trái đất là bộ phận có ảnh hưởng trực tiếp và rõ rệt nhất. Có thể xem Trái đất như một con tàu vũ trụ lớn, mà loài người là những hành khách, về mặt vật lý Trái đất gồm thạch quyển, thuỷ quyển, khí quyển, về mặt sinh học Trái đất có sinh quyển bao gồm các cơ thể sống. Khác với các quyển vô sinh, trong sinh quyển ngoài vật chất, năng lượng, còn có thông tin với tác dụng duy trì cấu trúc và cơ chế tồn tại của các vật thể sống. Dạng thông tin ở mức độ phức tạp và phát triển cao nhất là trí tuệ con người, có tác động ngày càng mạnh mẽ đến sự tồn tại và phát triển của Trái đất. Từ nhận thức đó đã hình thành khái niệm về “Trí quyển”, bao gồm những bộ phận trên Trái đất, mà tại đó có tác động của trí tuệ con người. Điều này là khẳng định vì những thành tựu mới nhất của khoa học kỹ thuật cho thấy rằng Trí quyển đang thay đổi một cách nhanh chóng, sâu sắc và phạm vi tác động ngày càng mở rộng kể cả ngoài phạm vi Trái đất. về mặt xã hội, các cá thể con người hợp lại thành gia đình, cộng đồng, bộ tộc, xã hội, quốc gia theo những loại hình, phương thức và thể chế khác nhau. Từ đó tạo nên các mối quan hệ, các hình thái tổ chức kinh tế – xã hội có tác động khác nhau tới môi trường.
Trong thế kỷ XXI, dự đoán sẽ xuất hiện tưng bừng của một nền kinh tế mới, nền kinh tế này có tên gọi là “Kinh tế tri thức” và nhiều tên gọi khác nhưng nội dung khoa học kỹ thuật của nó thì vẫn chỉ là một. Đó là khoa học và công nghệ trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp; thông tin và tri thức trở thành một nguồn tài nguyên vô cùng quý giá; hàm lượng trí tuệ trong từng sản phẩm ngày càng gia tãng; công nghệ thông tin, đặc biệt là Internet là phương tiện lao động phổ biến nhất và có hiệu quả nhất hiện nay.Với những dặc trưng như trên, nền kinh tế mới có sức sống mãnh liệt hơn nhiều so với những nền kinh tế cũ: kinh tế nguyên thuỷ, kinh tế nông nghiệp và kinh tế công nghiệp. Nền kinh tế mới được phát triển dựa trên tri thức khoa học cho nên tốc độ tãng trưởng của nó tỷ lệ thuận với tốc độ tăng trưởng của khối lượng tri thức khoa học mà loài người tích luỹ được. Các nhà nghiên cứu lịch sử khoa học cho rằng, số lượng tri thức mà loài người sáng tạo ra riêng trong thế kỷ XX bằng tổng tri thức khoa học mà loài người đã tích luỹ trong suốt lịch sử tồn tại hơn năm trăm ngàn năm của mình. Trong thế kỷ XXI, khối lượng tri thức lại được nhân lên gấp bội. Do đó cần phải khôn khéo và tìm mọi cơ hội và mọi phương thức để nắn lấy cái cốt lõi nhất của vấn đề là tri thức cho sự phát triển, “Phải nắn lấy ngay kẻo muộn. Muộn lần này sẽ phải trả giá gấp bội so với những lần bỏ lỡ trước’’ (Chu Hảo, 2000).