Lồng ghép QHMTĐT vào quá trình lập kế hoạch đầu tư

Quy hoạch Bất động sản

Một Quy hoạch môi trường đô thị sẽ lập ra chiến lược và các biện pháp kiểm soát phát triển cho một khu vực. Các kế hoạch đầu tư riêng lẻ của các sở ban ngành và cơ quan nhà nước phải phản ánh được các mục tiêu và mục đích của chiến lược và các biện pháp kiểm soát môi trường trong quy hoạch.
Khi bộ KHĐT lập quy hoạch vùng và kế hoạch kinh tế – xã hội hay quy hoạch không gian ở cấp cao hom, bộ sẽ tham khảo ý kiến đóng góp từ UBND, các sở ban ngành cấp tỉnh và thành phố. Các cấp có thẩm quyền thấp hơn gửi ý kiến lên Bộ, những ý kiến của họ, phải bao gồm danh mục những dự án đầu tư mà mỗi sở ban ngành cần thực hiện để đạt mục đích và yêu cầu hành động của quy hoạch môi trường đô thị. Hình 3.4 minh hoạ cho quá trình này, đó là tất cả các sở ban ngành cần phải tham khảo QHMTĐT khi đề xuất đầu tư trong kế hoạch kinh tế xã hội và quy hoạch không gian.
quy hoạch môi trường đô thị nhằm quản lý và điều phối, tất cả được xem xét trong khi lập QHMTĐT và sẽ trợ giúp các kế hoạch này. Ngược lại, trong khi lập các kế hoạch đầu tư, mỗi sở ban ngành phải tham khảo các mục tiêu qũy hoạch của QHMTĐT. Do đó, khi UBND và các sở ban ngành chức năng đóng góp cho bộ KHĐT, các tài liệu trình bày cho bộ phải phản ánh cả những mục tiêu riêng của cơ quan đó lẫn mục tiêu khác của khu vực quy hoạch như được thể hiện trong QHMTĐT.

Những sở ban ngành có nhiệm vụ và chức năng khác nhau: Sở Xây dựng xác định các dự án về quy hoạch – kiến trúc, xây dựng và các dự án cơ sở hạ tầng có trong kế hoạch. Sở KHCN và sở TNMT xác định những dự án môi trường cần có để thực hiện kế hoạch. Các sở ban ngành khác xác định các phạm vi, lĩnh vực liên quan đến nhiệm vụ chức năng của họ. Các sở ban ngành đệ trình cho Sở KHĐT tổng hợp lại, trình UBND phê duyệt. Sau đó UBND sẽ đệ trình lên các cấp cao hơn của Chính Phủ.

Tăng cường năng lực cho quản lý và kiểm soát phát triển của tư nhân
Quá trình lập kế hoạch đầu tư hiện nay phân bổ nguồn tài chính cho các sở ban ngành, cơ quan nhà nước thực hiện các dự án xây dựng cơ bản. Điều đó giúp kiểm soát ở mức độ cao hoạt động của các đơn vị nhà nước vì họ phụ thuộc vào vốn cấp của Chính phủ. Tuy nhiên đó không phải là một cách thức hiệu quả để quản lý phát triển tư nhân, vì các nhà đầu tư tư nhân không phụ thuộc Chính phủ về vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư của họ.
Để có thể quản lý hiệu quả phát triển tư nhân, năng lực quản lý của các sở ban ngành (như Sở KHĐT, Sở Xây dựng, sở KHCN và sở TNMT) cần phải được tăng cường về các mặt nãng lực, đặc biệt đội ngũ nhân viên hành chính và kỹ thuật để đánh giá hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư và xây dựng đáp ứng yêu cầu của QHMTĐT.
Các cán bộ kỹ thuật cần phải hiểu được lý do phải có các biện pháp và hướng dẫn kiểm soát môi trường áp dụng cho từng khu vực và có khả năng thảo luận đề nâng cao những nội dung trong thiết kế dự án đảm bảo đáp ứng những yêu cầu đề ra. Nhằm nâng cao hiệu lực kiểm soát phát triển, phát hiện các hoạt động phát triển không có đủ điều kiện có các giấy phép cần thiết và tiến hành những biện pháp thích ứng để thực hiện quá trình cấp phép đối với dự án phát triển của những hoạt động đầu tư này.
UBND cần phải rà soát lại các thủ tục hành chính và quản lý hiện hành, chỉnh sửa những nội dung cần thiết để làm cho quá trình cấp phép đầu tư có hiệu quả và hiệu lực hơn cho lợi ích của cộng đồng.