Lồng ghép các vân đề môi trường vào quy hoạch đô thị

Quy hoạch Bất động sản

1. Mục đích
Tất cả các nghiên cứu Quy hoạch đô thị liên quan đến môi trường cần tập trung vào 3 mục đích cơ bản sau:
1) Khắc phục những vấn đề môi trường đang tồn tại.
2) Dự báo và ngăn chặn những vấn đề môi trường tương lai.
3) Soạn thảo hướng dẫn và biện pháp để giám sát môi trường, để giải quyết những vấn đề môi trường chủ yếu và để định hướng phát triển môi trường.
Các nghiên cứu không có mục đích rõ ràng, cụ thể hoặc thoát ly những mục tiêu trên, sẽ không đưa lại kết quả mong muốn.
2. Các tiêu chí áp dụng cho việc lồng ghép môi trường vào quy hoạch xây dựng đô thị
Vấn để môi trường thường xẩy ra trong công tác quy hoạch xây dựng đô thị là tồn tại những khu vực đô thị, nơi mà các điều kiện môi trường đang tồn tại không tương thích với các đặc trưng môi trường quy định. Trong hoàn cảnh ấy nội dung và quy mô của một đồ án Quy hoạch đô thị sẽ phải thay đổi, sự thay đổi tuỳ thuộc vào từng loại đổ án đó là đồ án quy hoạch đô thị mới (mở rộng đô thị) hay đồ án cải tạo đô thị hiện có, đồ án quy hoạch chung đô thị hay đồ án quy hoạch chi tiết.
Tuy nhiên, có một số tiêu chí chung sẽ áp dụng cho tất cả các đồ án quy hoạch đô thị để đạt được việc lồng ghép hiệu quả các vấn đề về môi trường vào quy hoạch là:
a) Phân tích và nghiên cứu môi trường phải là một hợp phần thống nhất của quy hoạch đô thị: Các mục tiêu, nội dung nghiên cứu, các giải pháp giải quyết vấn đề môi trường (như phân bổ sử dụng đất, cung cấp đầy đủ cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội, không gian xanh, vực nước và không gian mở…) phải được thực hiện đồng bộ và lồng ghép với việc nghiên cứu và tổ chức các không gian chức năng đô thị.
b) Phân tích đa mục tiêu trong quy trình quy hoạch đô thị cần chỉ ra các vấn đề môi trường. Nghĩa là trong việc xác định và lựa chọn các phương án tổ chức phát triển không gian đô thị, phân tích đa mục tiêu về kinh tế, về xã hội thì môi trường phải được xem xét như là những yếu tố hoặc những vấn đề chính tắc.
c) Phân tích chi phí – lợi ích mở rộng phải bao gồm được tất cả những vấn đề môi trường. Nghĩa là quy hoạch đô thị phải bao gồm phân tích tài chính và phân tích kinh tế đối với lợi ích môi trường. Kết quả đánh giá sẽ được sử dụng để đồng tổ hợp với các yếu tố kinh tế xã hội khác nhằm lựa chọn được phương án quy hoạch đô thị hợp lý. Trong đánh giá, các kết quả sẽ được lượng hoá và giới thiệu theo cách dễ so sánh với các giải pháp không có sự lồng ghép vấn đề môi trường trong các đồ án quy hoạch đô thị. Điều này sẽ đánh giá tính hiệu quả của việc lồng ghép môi trường trong quy hoạch.
d) Những vấn đề môi trường phải được xem xét ưu tiên. Việc lựa chọn các phương án quy hoạch đô thị phải hướng vào các chương trình và dự án có mục tiêu rõ ràng để giải quyết vấn đề môi trường. Các phương pháp lựa chọn ưu tiên sẽ được sử dụng để xác định những vấn đề môi trường quan trọng nhất.
đ) Thực hiện quy hoạch đô thị phải bao gồm quan trắc môi trường và thông tin phản hồi. Cùng với việc soạn thảo điều lệ quản lý thực hiện các đồ án quy hoạch đô thị, phải soạn thảo hướng dẫn và biện pháp giám sát môi trường trong khi thực hiện quy hoạch để giúp các cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.
Như vậy việc lồng ghép vấn đề môi trường vào các đồ án quy hoạch sẽ phải tiến hành trong suốt quá trình nghiên cứu từ khi hình thành các mục tiêu, xác định các phương án quy hoạch, soạn thảo các biện pháp và những kiến nghị để thực hiện quy hoạch.
3. Các thủ tục thực hiện
Các thủ tục thực hiện việc lồng ghép các vấn đề môi trường vào đồ án quy hoạch đô thị bao gồm:
a) Các chiến lược, chính sách và biện pháp khả thi đối với những vấn đề môi trường và để giải quyết những vấn đề môi trường cấp bách cũng như để giảm nhẹ những tác động môi trường tiêu cực không tránh được.
b) Những vấn đề môi trường lổng ghép trong quy hoạch đô thị phải tương thích với mục tiêu quy hoạch môi trường vùng và chiến lược môi trường đô thị.
c) Thời gian và chi phí, phát triển nguồn nhân lực và cải cách cơ cấu là rất cần thiết đối với việc thực hiện những chiến lược, chính sách và giải pháp môi trường đã đề ra.
d) Tác động dự báo của tất cả các chiến lược, chính sách và biện pháp môi trường phải tuân thủ theo các loại hình phát triển kinh tế – xã hội.
Nếu không có vấn đề gì nổi cộm về môi trường, thì quy hoạch xây dựng phát triển khu đô thị mới hoặc mở rộng khu đô thị hiện có sẽ triển khai mà không cần những yêu cầu đặc biệt đối với việc lồng ghép những vấn đề môi trường vào các đồ án quy hoạch đô thị. Thực ra đây là trường hợp hiếm thấy.
Nếu có những vấn đề môi trường nảy sinh cần giải quyết hoặc đưa vào trong dự án quy hoạch đô thị, cả đối với các đô thị mới (mở rộng đô thị) và các đô thị hiện có (cải tạo đô thị) thì:
+ Không xây dựng đô thị mới hoặc không mở rộng các đô thị hiện có ở những nơi mà “môi trường đã bị quá tải”.
+ Nếu đô thị mới phải xây dựng hoặc đô thị hiện có phải được mở rộng ở những nơi mà môi trường đã bị quá tải thì việc lồng ghép vấn đề môi trường trong các đồ án quy hoạch phải tuân theo hướng dẫn của báo cáo kỹ thuật này, phải xem xét cẩn thận những yêu cầu thích hợp trong quy hoạch đô thị để đảm bảo quản lý môi trường có hiệu quả.