Lập đê cương ĐTM

Quy hoạch Bất động sản

Trước khi tiến hành lập đề cương ĐTM cần phải làm tốt công tác chuẩn bị về dự án cũng như vể môi trường. Các số liệu, dữ liệu, phương pháp đánh giá môi trường được sứ dụng trong ĐTM phải được lựa chọn trên cơ sở có độ tin cậy cao hoặc do nhũng cơ quan có trách nhiệm cung cấp.
Đé tiện cho việc ĐTM, các cơ quan quản lý môi trường, tổ chức về môi trường thường đưa ra bản hướng dẫn chi tiết cả về nội dung cũng như kế hoạch, thời hạn thực hiện từng mục hoặc toàn bộ quy trình ĐTM.
Thí dụ vể lạp đề cương ĐTM do Hội đồng môi trường quốc gia Thái Lan đề xuất có nhũng nội dung sau đây:
1. Giới thiệu.
1.1. Mục tiêu các điều khoản tham khảo.
1.2. Trách nhiệm soạn thảo báo cáo ĐTM (theo luật và các yêu cầu khác)
2. Các hướng dẫn ĐTM chung.
3. Các thông tin cơ bản (thông tin nền).
3.1. Các nghiên cứu cơ bản của báo cáo chuyên ngành (dự án cùng loại).
3.2. Các nghiên cứu và báo cáo chung vể hiện trạng môi trường.
4. Các hướng dẫn ĐTM chuyên ngành.
4.1. Các ảnh hưởng môi trường đặc trung.
4.2. Các biện pháp sửa chữa, hiệu chính.
4.3. Quan trắc.
4.4. Dự kiến nghiên cứu ĐTM .
4.4.1. Các nhiệm vụ công tác.
4.4.2. Lịch trình nghiên cứu.
4.4.3. Họp để xem xét lại
4.4.4. In ấn hoặc nhân bản báo cáo ĐTM .
5. Cấu trúc về thời gian.
5.1. Thời gian báo cáo ĐTM .
5.2. Đề xuất tiến hành nghiên cứu ĐTM .
6. Ngân sách.
7. Trợ cấp bên ngoài.
8. Thông tin bổ sung.
Cần nhận thấy rằng đề cương ĐTM là trình tự nghiên cứu ĐTM của dự án, là cơ sở để lập báo cáo ĐTM sau này của dự án. Vì vậy nó càng chi tiết, càng cụ thể bao nhiêu thì càng giúp cho quá trình nghiên cứu ĐTM thuận lợi và kết quả bấy nhiêu. Ở nước ta hiện nay chưa có hướng dẫn lập đề cương ĐTM của cơ quan quản lý hay nghiên cứu môi trường, mà chỉ có quy định nội dung viết báo cáo ĐTM tại điểu 20, Luật Bảo vệ môi trường, 2005.
Vì vậy chủ dự án không nhất thiết phải theo một mẫu hướng dẫn nào, mà chỉ dựa vào đó như một tài liệu tham khảo để lập ra đề cương nghiên cứu cụ thể cho dự án của mình. Khi lập xong đề cương có thể công bố để lấy ý kiến đóng góp của công chúng. Điều này rất quan trọng, bới vì công chúng không chỉ góp ý kiến cho đề cương mà sẽ là người kiểm tra mọi hoạt động thực hiện đề cương này trong tương lai. Như vậy, một lần nữa chúng ta lại thấy rõ vai trò của công chúng trong quá trình thực hiện ĐTM.