Lập bản đồ đánh giá nhanh sự bền vững (RAMS)

Quy hoạch Bất động sản

Lập bản đồ đánh giá nhanh sự bền vững cho phép các nhà lập kế hoạch, những người làm thực tế và các cán bộ nghiên cứu có được sự hiểu biết một cách rộng rãi về hệ thống ngay từ giai đoạn đầu và cung cấp một phương pháp để nhận biết những lĩnh vực ưu tiên hành động và nghiên cứu.
RAMS có thể dùng đê đánh giá một vùng không gian bất kỳ, từ đại lục tới thôn xóm. Phương pháp chú trọng 4 điểm sau đây:
– Các nhóm chuyên gia: Đây là cách tiếp cận tham gia, trong đó các nhóm chuyên gia chẳng hạn như các nhà khoa học, những người làm thực tế, những lái xe đường dài, phụ nữ nông thôn… là những nguồn dữ liệu chính.
– Phân tích tổng hợp: Tổng hợp các vấn đề sinh thái và xã hội thành một khuôn khổ phân tích. Phương pháp xem xét cả tình trạng môi trường và các đặc tính của các giá trị cua con người các quyền lực nào ảnh hưởng tới tình trạng môi trường .
– Trật tự không gian: Việc sử dụng một trật tự theo mức độ không gian, trong đó mỗi mức lại được phân chia thành những mức thấp hơn, chẳng hạn vùng, tỉnh, đô thị, khu vực cảnh quan với đặc thù sinh cảnh địa cảnh, làng, trang trại.
– Các bản đồ đơn giản: Sử dụng những bản đồ đơn giản làm công cụ để phân tích, thảo luận, nhất trí, truyền đạt và làm tài liệu dự án.
Phương pháp bao gồm 6 giai đoạn như sau:
– Mức: Là xác định khoảng diện tích hoặc vùng sẽ đánh giá, có thể xác định bất kỳ mức nào, từ một đại lục tới một thôn xóm.
– Tế bào: Là xác định không gian để phân tích. Đó thường phải là cấp thấp hơn một cấp so với toàn bộ diện tích khu vực được đánh giá (tếbào ít nhất phải dưới mức một cấp không gian). Nói cách khác, một châu lục được phân thành các tế bào tương ứng với các nước, trong khi đó một thôn làng được phân thành các trang trại. Cần chú ý rằng nếu tế bào quá nhỏ so với mức được đánh giá thì những điểm trở nên quá dày và không thể nắm bắt được bức tranh tổng thể.
– Các tác nhân: Xác định những tác nhân xã hội hoặc những “cổ đông” tham gia vào phần diện tích được xem xét.
– Trắc lượng: Đối với mỗi tế bào phải tiến hành đánh giá “tình trạng và khuynh hướng” của những phương diện khác nhau được xem xét. Bản chất của việc trắc lượng sẽ khác nhau, nhưng đối với mục đích lập bản đồ nhanh thì sử dụng hai kỹ thuật chủ chốt, đó là: (a) ngồi lại với nhau để nghiên cứu dữ liệu hiện có và (b) họp nhóm chuyên gia. Nhóm chuyên gia có thể là những nhà chuyên môn, những lái xe đường trường hoặc phụ nữ nông thôn tuỳ thuộc vào vấn đề đang phân tích (đó là một cuộc trò chuyện được chuẩn bị trước).
– Bản đồ: Đưa ra những kết quả cho thấy cả kết quả chung lẫn các biến số riêng lẻ. Ở nhũng chỗ thích hợp cần phải sử dụng dữ liệu trung bình (hoặc mẫu) cho tế bào để tạo ra những mảng dữ liệu liên tục có thể ngoại suy được giá trị ở những vùng diện tích không có được dữ liệu chắc chắn. Phương pháp RAMS được xây dựng căn cứ vào việc luôn luôn có “một phán đoán tốt nhất” về giá trị của những biến số ở bất cứ điểm nào trong phạm vi diện tích quan tâm. Bằng cách như vậy, có thể tạo ra những khoảng dữ liệu tổng hợp từ những nhóm dữ liệu rời rạc cho những biến số khác nhau, một số khoảng có thế chi tiết, một số có thể không được chi tiết.
– Xác định trật tự ưu tiên: Sử dụng các bản đồ để giúp nhận biết và xác định trật tự ưu tiên cho hành động nhằm đem lại những thay đổi và nghiên cứu đế lấp đi những khoáng trống của dữ liệu chủ chốt. Khi xác định trật tự ưu tiên thường phải quay trở lại với những mảng dữ liệu để rút ra những giá trị trung bình cho tế bào, vì tế bào phân tích cũng phải là một điểm để tiến hành những hành động. Chu trình phân tích này có thể phát hiện một hoặc nhiều tế bào được đặc biệt quan tâm hoặc có vấn đề. Tiêp đó có thể áp dụng phương pháp RAMS cho tê bào đó, phân tế bào đó thành những đơn vị nhỏ hơn.
Có thể dùng phương pháp RAMS để phân tích bất kỳ loại dữ liệu thay đổi liên tục nào với bất cứ loại mô hình nào ở bên trong.