Khái niệm về các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị (BPKSMTĐT)

Quy hoạch Bất động sản

Chiến lược môi trường đô thị (CLMTĐT) thể hiện sự đầu tư khoa học mang tính đa ngành, phản ánh đầy đủ mọi khía cạnh môi trường. Điều mong muốn là chiến lược này phải đi vào thực tiễn đô thị, nơi mà hàng ngày luôn diễn ra sự tác động do phát triển mạnh. Vì vậy, trên cơ sở của CLMTĐT, phải xây dựng được các biện pháp kiểm soát để làm căn cứ thực hiện. Đây chính là nội dung còn lại của bản QHMTĐT. Có thể dùng công thức sau đây để mô phỏng bản QHMTĐT:
CLMTĐT + BPKSMTĐT = QHMTĐT
Quy hoạch chung đô thị được chia thành nhiều vùng, mỗi vùng gồm nhiều khu vực khác nhau. Mỗi khu vực có đặc trưng riêng về môi trường (tự nhiên cũng như xã hội) và sẽ được phát triển theo cách thức riêng trong tương lai. Do đó, mỗi khu vực sẽ có một bộ biện pháp kiểm soát có nội dung phù hợp riêng biệt, khác với các khu vực khác.
Cấu trúc và hình thức trình bầy của các bộ biện pháp kiểm soát là giống nhau, chỉ khác về nội dung yêu cầu. Mỗi tập hợp các biện pháp kiểm soát của một bộ, gồm những thông tin liên quan đến các vấn đề sau đây.
Thứ nhất: Danh sách những biện pháp kiểm soát phát triển trong vùng;
Thứ hai: Mô tả cách thức thực hiện các biện pháp kiểm soát này;
Thứ ba: Bản đồ khu vực áp dụng các biện pháp kiểm soát phát triển;
Thứ tư: Mô tả đặc điểm khu vực và hướng phát triển hoặc thay đổi mà quy hoạch muốn áp dụng cho khu vực trong tương lai;
Thứ năm: Các biện pháp kiểm soát mục đích sử dụng đất, ví dụ trong trường hợp một QHMTĐT cho nhà ở, cửa hàng hay các cơ sở công nghiệp… Thì mục đích của các kiểm soát này là đảm bảo các hoạt động diễn ra tại một địa điểm, không ảnh hưởng đến các khu lân cận. Các biện pháp kiểm soát sẽ đề ra những sử dụng nào được phép hoặc không được phép.
Thứ sáu: Các biện pháp kiểm soát quyền sử dụng đất. Là các điểu kiện liên quan tới việc tiếp cận đất đai và quyền sử dụng để phát triển đất.
Thứ bẩy: Các biện pháp kiểm soát chia lô đất. Tập hợp các biện pháp kiểm soát này liên quan đến diện tích khu đất mới, độ rộng của đường giao thông, việc thiết kế và lập quy hoạch một cách có trật tự của các khu đô thị mới. Chẳng hạn quy định:
+ 10% đất được chia phải dành cho không gian mở (hoặc nhà đầu tư cung cấp số tiền tương đương trong điều kiện có thể thay thế);
+ Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm xây dựng đường sá, cấp thoát nước và các dịch vụ khác trong ranh giới khu đất được chia;
Thứ tám: Các biện pháp kiểm soát đối với việc xây dựng những công trình mới và mở rộng những công trình hiện có. Chẳng hạn:
-t- Độ cao và hình thức công trình;
Yêu cáu cung cấp bãi đỗ xe, chỗ cho xe tải ra vào nếu công trình có nhu cầu thường xuyên như công trình thương mại (hoặc nhà đầu tư cung cấp số tiền tương đương trong điểu kiện có thể thay thế);
+ Yêu cấu bô trí thu gom rác thải;
+ Yêu cáu các dịch vụ thích hợp về cấp điện, cấp thoát nước, hệ thống cống rãnh cho tất cá công trình mới và công trình hiện có mở rộng .
Thứ chín Các biên pháp kiểm soát việc dỡ bỏ hoặc sửa chữa công trình di sản và cõng trình có giá tri di sản. Công trình di sản là những công trình nằm trong danh mục cần được bảo tổn và không được phá huỷ do Bộ Văn hoá thông tin thay mặt nhà nước quản lý. Công trình có giá trị di sản là những công trình do Sở Văn hoá thông tin quản lý. chúng chi được dỡ bó nếu được UBND tỉnh hay thành phố trực thuộc TW cấp phép.
Thứ mười Các biện pháp kiểm soát biển hiệu quảng cáo.
Thứ mười mội Một bảng danh mục điều tra ở cuối mỗi bộ biện pháp kiểm soát, cho phép cả người nộp hồ sơ xin cấp phép (đầu tư và xây dựng) lẫn người đánh giá/ thẩm định hồ sơ xác đinh xem dự án phát triển có đáp ứng được yêu cầu kiểm soát hay không.
Như vậy, đây là tài liệu nhằm đưa ra những quy định, điều kiện cần phải được tuân thú trước khi tiến hành bất cứ một sự phát triển nào.