Khái niệm và cấu trúc của Hệ sinh thái (P2)

Quy hoạch Bất động sản

2. Cấu trúc thành phần và cấu trúc chức năng của HST
a) Thành phần của hệ sinh thái
HST có hai thành phần chính: Thành phần vô sinh và thành phần hữu sinh đồng tạo nên cấu trúc thành phần của hệ.
– Thành phần hữu sinh (biotic) là QXSV sống trong hệ. Nó được chia ra làm ba loại
chủ yếu :
+ Sinh vật tự dưỡng (producer): Cây xanh và một số giới hạn các loài nấm và vi khuẩn có khả năng hấp thụ NLMT thông qua sự quang hợp là những sinh vật tự dưỡng (cũng là sinh vật sản xuất). Chính NLMT, bằng quang hợp đã liên kết các phần tử nhỏ vô cơ thành những phân tử hữu cơ lớn và phức tạp hơn. Nhờ hoạt động quang hợp và ở phạm vi nhỏ là hoá tổng hợp của sinh vật sản xuất mà nguồn thức ãn được tạo thành đế nuôi sống trước hết cho sinh vật sản xuất, sau đó là những sinh vật khác.
+ Sinh vật tiêu thụ (consumer) là những sinh vật dị dưỡng như tất cả các loài động vật và những vi khuẩn không có khả năng quang hợp cũng như là hoá tống hợp. Chúng tồn tại dược là nhờ vào nguồn thức ăn ban đầu do các sinh vật tự dưỡng tạo ra.
Chú ý rằng sinh vật tiêu thụ có nhiều bậc, vì thế trong hệ thống dây chuyền thức ãn được sử dụng trong HST, một cách gần đúng có thể xem rằng một loài động vật sẽ là sinh vật tiêu thụ đối với bậc thấp hơn nó một bậc (vì nhận bậc này làm nguồn thức ăn), và là sinh vật sản xuất đối với bậc cao hơn nó một bậc (vì là nguồn thức ăn của bậc này). Thí dụ động vật ăn cỏ là sinh vật tiêu thụ khi chúng dùng cây xanh làm thức ăn, nhưng chúng lại là sinh vật sản xuất khi thịt hoặc sữa của chúng được con người và động vật ăn thịt sử dụng.
+ Sinh vật phân huỷ (saprophytes) là những sinh vật dị dưỡng sống hoại sinh gồm vi khuẩn, nấm… Chúng tiếp nhận nguồn nãng lượng hoá học được giải phóng ra khi phân huỷ và bẻ gãy các đại phân tử hữu cơ để tổn tại và phát triển, đồng thời lại đào thải vào MTXQ những hợp chất đơn giản hoặc các nguyên tố hoá học mà lúc đầu được các sinh vật tự dưỡng sử dụng để tổng hợp các chất hữu cơ như C02; H20; N2; NO3; V.V..
– Thành phần vô sinh (abiotic) là các điều kiện của MTXQ mà QXSV sử dụng để tổn tại và phát triển, bao gồm các chất vô cơ tồn tại ở trong đất, nước, không khí tham gia vào chu trình tuần hoàn vật chất (như c, N , C02 , H20, 02…) và các chất hữu cơ được
hình thành để nuôi dưỡng cơ thể sinh vật (như Protein, gluxit, lipit…) cùng các yếu tố khí hậu (như nhiệt độ, ánh
sáng, bức xạ, độ ẩm, gió, mưa và các yếu tố khác).
Hai thành phần này của hệ sinh thái có quan hệ chặt chẽ với nhau để duy trì sự sống như đã tồn tại hàng triệu năm trên Trái đất.
Hình 1.1 là sơ đồ mô tả diễn giải HST với vòng tuần hoàn vật chất và dòng nãng lượng giữa các thành phần của hệ, thông qua các bậc dinh dưỡng. Dựa trên sơ đồ này ta nhận thấy rằng hệ sinh thái chính là đơn vị sinh thái cơ bản của sinh thái học bởi vì nó bao gồm cả QXSV và MTXQ. Trong đó mỗi phần bị ràng buộc bởi các phần khác của hệ, nghĩa là giữa chúng có ảnh hưởng khống chế sự phát triển lẫn nhau thông qua chuỗi thức ăn thực hiện trong hệ.
b) Chức năng của hệ sinh thái
Cấu trúc theo thành phần của hệ sinh thái có thể xem là sự diễn tả về mặt hình thức, sự biếu hiện bề ngoài của HST. Một HST muốn duy trì sự sống chúng phải được tồn tại và phát triển, hay nói cách khác tự chúng phái thực hiện được các chức năng mà sự sống đòi hỏi.

Theo E. D. Odum (1983), chức năng của HST phải bao gồm được 6 phạm trù sau đây:
– Chuỗi thức ãn trong hệ
– Ọuá trình chuyển hoá năng lượng của hệ
– Các chu trình sinh địa hoá diễn ra trong hệ
– Các quá trình phát triển, tiến hoá và di truyền của hệ
– Sự phàn bố thành phần của hệ trong không gian và theo thời gian
– Các quá trình tự điều chỉnh của hệ.
Chức năng này đánh giá sự phát triển của mọi HST tự nhiên trên Trái đất, trong đó mô tả mối quan hệ tự nhiên của sự sống và mối quan hệ hữu thiết giữa các loài trong hệ về số lượng và chủng loại cũng như sự đánh giá thích nghi và tiến hoá. Nếu thiếu một trong sáu phạm trù trên HST sẽ mất cân bằng và sự sống trong hệ bị tiêu diệt.