Khái niệm quy hoạch môi trường đô thị (QHMTĐT)

Quy hoạch Bất động sản

Quy hoạch môi trường đô thị là một phạm trù của QHMT. Đô thị vốn là một khu vực nhạy cảm môi trường nhất bởi chính sự hoạt động và liên tục phát triển không gian của nó (như tái cơ cấu sử dụng đất, mở rộng cơ sở hạ tầng xã hội và giao thông, nâng cấp cơ sở dịch vụ cũ và phát triển các dịch vụ mới, cải tạo hay thay đổi hình thức khu vực định cư…). Bởi vậy QHMTĐT mang rất nhiều sắc thái đặc thù, và được nghiên cứu dưới nhiều góc độ khác nhau.
Dưới đây là cơ sở phương pháp luận để thiết lập một QHMTĐT, nhằm gắn kết với những vân đề của quản lý đô thị và quy hoạch xây dựng.
1. Định nghĩa QHMTĐT
Quy hoạch kinh tế – xã hội (QHKTXH) và quy hoạch xây dựng (QHXD) là hai lĩnh vực có liên quan chặt chẽ với nhau: QHKTXH là tiền đề của QHXD và ngược lại QHXD góp phần định hướng QHKTXH dựa trên nguyên tắc phản hồi, bởi vì giữa chúng có cùng mục tiêu là khai thác tiềm năng và nâng cao chất lượng môi trường, hướng tới phát triển bền vững.

Hình 3.2. Sơ đồ tác động qua lại giữa QHKTXH và QHXD thông qua mục tiêu phát triển bền vững

Công tác QHXD và đầu tư phát triển trong một khu vực đô thị là vấn đề mang tính chiến lược. Nó không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội hiện tại, mà còn chỉ ra được “viễn cảnh đô thị” trong tương lai thông qua những thay đổi cấu trúc không gian của khu vực ở những năm tiếp theo.
Một đô thị bền vững là mong muốn cũng như mục đích của sự phát triển không gian đô thị theo các giai đoạn quy hoạch. Thông thường do áp lực của đầu tư, đặc biệt trong nền kinh tế thị trường (như thông qua những chỉ tiêu phát triển cần phải đạt được về kinh tế, hoặc những cơ hội đầu tư tư nhân có được từ bên ngoài…) mà mục tiêu bền vững có thể bị xâm hại (như vượt quá năng lực tải của môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên thiếu hiệu quả, lợi ích lâu dài của môi trường không đủ đảm bảo chắc chắn, thậm chí phát triển hiện tại gây trở ngại cho phát triển trong tương lai…, giá trị thẩm mỹ của cảnh quan đô thị bị phá hỏng) dẫn đến làm thay đổi “hình ảnh” của đô thị đã được hoạch định.
Vì vậy để giải quyết vấn đề đặt ra là làm hài hoà giữa QHKTXIỈ, QHXD với môi trường sống con người (MTSCN), cùng đi tới mục tiêu bền vững đòi hỏi phải có thêm biện pháp mới bổ sung vào hệ thống quy hoạch hiện hành, đó là QHMTĐT.
Theo nghiên cứu của các nhà quy hoạch Việt nam thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội, kế hoạch đầu tư và quy hoạch xây dựng, trong khuôn khổ dự án VIE/97/007 với sự tài trợ của Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) và Cơ quan Hợp tác & Phát triển Thụy Sỹ (SDC), thì QHMTĐT có vai trò quan trọng trong chuẩn bị kế hoạch kinh tế – xã hội và quy hoạch không gian, và sẽ được sử dụng để đánh giá các dự án và đề án phát triển trong tương lai như là một thước đo có hiệu quả để kiểm soát các vấn đề môi trưòng đô thị (MTĐT). Nó được định nghĩa tóm lược như sau:
“QHMTĐT là một tài liệu của QHXD thể hiện chính sách (của Chính quyền địa phương như UBND tỉnh, thành phô’ trực thuộc TW hay UBND huyện) về đầu tư , quy hoạch và phát triển trong tương lai của một khu vực đô thị nhằm:
+ Duy trì và tăng cường chất lượng môi trường;
+ Đảm bảo duy trì và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên;
+ Nâng cao chất lượng các điều kiện về phúc lợi, sinh hoạt và lao động cho cộng đồng” Do đó QHMTĐT còn có nhiệm vụ thiết lập các chính sách, hướng dẫn và các tiêu chí kiểm soát sẽ được áp dụng đối với tất cả các hoạt động đầu tư mới, tất cả các công trình xây mới, tới tất cả các hoạt động sử dụng đất và tới tất cả cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật mới trong khu vực. Nó nhấn mạnh về quản lý và kiểm soát các hoạt động đầu tư và phát triển mới theo phương thức phối kết hợp hướng tới mục tiêu môi trường, chất lượng cuộc sống của cư dân trong khu vực và chức năng của nền kinh tế địa phương. Vì vậy QHMTĐT không chỉ là một tài liệu mang tính chiến lược định hướng trong tương lai, mà còn có ý nghĩa kiểm soát thực tiễn trong suốt quá trình phát triển của đô thị.
2. Mục đích của QHMTĐT
QHMTĐT được xây dựng gồm 3 mục đích:
a) Thứ nhất, nhằm đưa ra những nghiên cứu môi trường khu vực, gồm:
– Xác định có các chủ đề môi trường cần giải quyết trong tất cả các kế hoạch phát triển có ảnh hưởng đến khu vực.
– Xác định những hướng dẫn, hành động và kiểm soát cần thiết nhằm đáp ứng mục tiêu sử dụng bển vững nguồn lực của khu vực.
b) Thứ hai, nhằm trở thành một tuyên ngôn chính sách dầu tư phát triển trong khu vực của Chính quyền địa phương, đồng thời được sử dụng như là yếu tố đầu vào từ cấp địa phương để lập các QHKTXH và QHXD ở cấp cao hơn.
c) Thứ ba, để phối kết họp giữa quản lý và kiểm soát các dự án phát triển trong khu vực theo mục tiêu môi trường và phát triển bền vững. Tất cả các vụ/sở cần phải tham khảo bản QHMTĐT khi đề xuất đầu tư trong QHKTXH và QHXD cho khu vực.
3) Cấu trúc của bản QHMTĐT
QHMTĐT gồm 2 phần:
– Chiến lược môi trường đô thị.
– Các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị.