Khái lược về quá trình hội nhập và ra đời của “Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam”

Quy hoạch Bất động sản

phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, vì vậy đã được các quốc gia trên thế giới đồng thuận xây dựng thành Chương trình nghị sự cho từng thời kỳ phát triển của lịch sử. Tại Hội nghị Thượng đỉnh Trái đất về “Môi trường và Phát triển” được tổ chức nãm 1992 ở Rio de Janeiro (Braxin), 179 nước tham gia Hội nghị đã thông qua Tuyên bô’ Rio de Janeiro về môi trường và phát triển bao gồm 27 nguyên tắc cơ bản và xây dựng một văn kiện quan trọng được gọi là Chương trình nghị sự 21 (gọi tắt là Agenda 21) về các giải pháp phát triển bén vững chung cho toàn thế giới trong thế kỷ XXI.
Hội nghị khuyến nghị từng nước căn cứ vào điều kiện và đặc điểm cụ thể của mình để xây dựng Chương trình nghị sự 21 ở cấp quốc gia, cấp ngành và địa phương.
Mười nãm sau, 2002, tại Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới về “Phát triển bền vững” tổ chức ở Johannesburg (Cộng hoà Nam Phi), 166 nước tham gia hội nghị đã thông qua bản Tuyên bố Johannesburg và bản Kế hoạch thực hiện về phát triển bền vững. Hội nghị đã khẳng định lại các nguyên tăc đã đề ra trước đày của Tuyên bố Rio, 1992, và tiếp tục cam kết thực hiện đầy đủ Chương trình nghị sự 21 về phát triển bền vững.
Từ sau Tuyên bố Rio de Janeiro, 1992. đến nay đã có 113 nước trên thế giới xây dựng và thực hiện Chương trình nghị sự 21 về Phát triển bền vững cấp quốc gia và 6.416 Chương trình nghị sự 21 cấp địa phương, đồng thời tại các nước này đểu đã thành lập các cơ quan độc lập để triển khai thực hiện chương trình này. Các nước trong khu vực như Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, Malaysia… đều đã xây dựng và thực hiện Chương trình nghị sự 21.
Chính phủ Việt Nam đã cử các đoàn đại biểu cấp cao tham gia các hội nghị nói trên và cam kết thực hiện Phát triển bền vững. Mặc dù thời gian này Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam còn đang trong thời kỳ chuẩn bị, nhưng trên thực tế Đảng và Chính phủ đã chỉ đạo tích cực thực hiện mục tiêu môi trường và phát triển bển vững. Quyết định số 187-CT ngày 12 tháng 6 năm 1991 đã được ban hành để thực hiện “Kế hoạch quốc gia về Môi trường và Phát triển bền vững giai đoạn 1991-2000”, tạo tiền đề cho quá trình phát triển bền vững ở Việt Nam. Quan điểm Phát triển bền vững cũng đã được khẳng định trong Chí thị số 36-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 1998 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác Bảo vệ môi trường trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.
Trong đó nhấn mạnh: “Bảo vệ môi trường là một nội dung cơ bản không thể tách rời trong đường lối, chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của tất cả các cấp, các ngành, là cơ sở quan trọng bảo đảm phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước”. Quan điểm phát triển bền vững đã được tái khẳng định trong các văn kiện của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng Cộng sản Việt Nam và trong Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010 là: “Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, tăng trưởng kinh tế đi đôi vời thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường”, và “Phát triển kinh tế – xã hội gắn chặt với bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sự hài hoà giữa môi trường nhân tạo với môi trường thiên nhiên, giữ gìn đa dạng sinh học”. Phát triển bền vững đã trở thành đường lối, quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước ta. Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững, nhiều chỉ thị, nghị quyết khác của Đảng, nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước đã được ban hành và triển khai thực hiện; nhiều Chương trình, đề tài nghiên cứu về lĩnh vực này đã được tiến hành và thu được những kết quả bước đầu; nhiều nội dung cơ bản về phát triển bền vững đã đi vào cuộc sống và dần trở thành xu thế tất yếu trong sự phát triển của đất nước.
Tuy nhiên trong những năm qua, phát triển kinh tế – xã hội ở nước ta vẫn còn dựa nhiều vào việc khai thác tài nguyên thiên nhiên, năng suất lao động còn thấp, công nghệ sản xuất cũng như mô hình tiêu dùng còn sử dụng nhiều năng lượng; nguyên liệu và thải ra nhiều chất thải. Dân số tăng nhanh, tỷ lệ hộ nghèo còn cao; các dịch vụ cơ bản về giáo dục và y tế hiện còn bất cập; các loại tệ nạn xã hội chưa được ngăn chặn triệt để… đang là những vấn đề bức xúc. Nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên bị khai thác cạn kiệt; sử dụng lãng phí và kém hiệu quả. Môi trường thiên nhiên ở nhiều nơi bị phá hoại nghiêm trọng; ô nhiễm và suy thoái đến mức báo động. Hệ thống chính sách và công cụ pháp luật chưa đồng bộ để có thể kết hợp một cách có hiệu quả giữa 3 mặt của sự phát triển: kinh tế – xã hội – môi trường. Trong các chiến lược Quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của đất nước cũng như của các ngành và địa phương, ba mặt quan trọng trên đây của sự phát triển cũng chưa thực sự được kết hợp và lồng ghép chặt chẽ với nhau.
Để thực hiện mục tiêu phát triển bền vững đất nước như Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX đã đề ra và thực hiện cam kết quốc tế, Chính phủ đã ban hành “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam” (hay Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam) kèm theo Quyết định số 153/2004/QĐ-TTg ngày 17 tháng 8 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ.