Giám sát sự bền vững (P2)

Quy hoạch Bất động sản

Quy mô của công nghệ sử dụng phải thích hợp với vấn đề nghiên cứu, nhằm đảm bảo tiết kiệm được nhiều nhân lực và tiền của.
Để đi đến sự thích hợp, việc thu thập dữ liệu phải giải thích được những vấn đề đặt ra
sau đây:
+ Quy mô không gian thích hợp là quy mô nào để không bỏ sót sự thay đổi cục bộ?
+ Quy mô thời gian thích hợp là như thế nào để không bỏ sót thời gian có thể sẩy ra biến động?
+ Kinh phí thu thập thông tin và tổn phí do không thu thập thông tin là bao nhiêu?
+ Mức độ thích hợp của công nghệ sử dụng để thu thập thông tin là như thế nào?
– Phân tích:
Xây dựng một cơ sở khái niệm để phân tích về dữ liệu là một việc làm khó khăn, bởi vì một kết quả phân tích bất kỳ phải được báo cáo sao cho chứa đựng được ý nghĩa đối với những người ra quyết định. Điều này có nghĩa là cơ sở khái niệm của phân tích phải đáp ứng được những điều mà người dùng nó cần, có như vậy nó mới mang lại hiệu quả đích thực trong cuộc sống. Ví dụ, quy mô không gian hợp lý để thu thập dữ liệu thì rất rộng, còn người ra quyết định lại chỉ quan tâm đến ranh giới thực của khu vực mà thôi (bao gồm ranh giới hành chính như huyện, thị trấn, thành phố, tỉnh và ranh giới tự nhiên như các lưu vực của các dòng sông, các vùng đất ngập nước, một cửa sông, một thung lũng, hay một cánh rừng), hoặc người quyết định những vấn đề đô thị thường không liên quan đến những lo ngại về sự mất dí của những bầy cá nào đó mà dữ liệu trắc lượng cảnh báo v.v…
Xét về mặt lý tưởng, cả dữ liệu và sự phân tích phải trong sáng và luôn mở rộng cửa để tiếp nhận những phê phán, bởi vì sự phân tích là đáng tin cậy thì nó phải nhận được sự trả lời. Trong trường hợp sự phân tích chỉ là sự khẳng định chung chung tồn tại hoặc không tồn tại của vấn đề được đặt ra thì sẽ không có tác dụng về phương diện chính trị và cũng không trung thực về mặt trí tuệ. Suy rộng ra việc phân tích phải được xây dựng trên cơ sở trung lập và độc lập với những quyền lợi đã được thiết lập.
Vì vậy, xây dựng quá trình phân tích phải bám sát các tiêu chí sau đây:
+ Sự phân tích được xây dựng trên cơ sở như thế nào?
+ Dữ liệu và cơ sở phân tích có trong sáng hay không?
+ Việc phân tích có độc lập không?
– Báo cáo và chỉ tiêu:
Chức năng báo cáo là nhiệm vụ trọng tâm của bất kỳ một hệ thống giám sát nào. Việc phân tích mà không được báo cáo hoặc báo cáo chậm trễ về thời gian sẽ không thể giúp gì cho người ra quyết định.
Những báo cáo cần đưa được đến tận tay người dùng. Báo cáo phải lập ra được những khu vực bị tổn hại và tính khẩn cấp của nó, theo chu kỳ thời gian phải được xuất bản để các nhà ra quyết định cập nhật thông tin và vào những thời điểm quan trọng phải tổ chức “đánh giá thu hoạch” vừa cung cấp tổng quan hiện trạng, vừa có những đánh giá tiến bộ để đưa vào xây dựng chính sách mới.
Chỉ tiêu là những dữ liệu đặc biệt hoặc dữ liệu đã được biến đổi trở thành loại thông tin quan trọng cho các nhà hoạch định, soạn thảo chính sách và cho chính phủ. Trong quá trình sử dụng họ có thể lập ra những vấn đề có liên quan, vì vậy muốn các chỉ tiêu mang lại hiệu quả thì chúng phải tạo ra được phương tiện so sánh hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp. Điều này cho phép ta đánh giá được hiệu quả của chính sách. Những chỉ tiéu sẽ tạo điều kiện cho hành động vì rằng sự so sánh giữa con số ở mức cơ sở với số đo của ngưỡng, mục tiêu hoặc mục đích có tác động tạo ra phương hướng cho chính sách.
Để làm tốt một báo cáo, chúng ta phải trả lời được các câu hỏi sau đây:
+ Phổ biến các kết quả như thế nào?
+ Làm thế nào để giúp đối tượng sử dụng tiếp cận được những mối quan hệ phức tạp?
+ Làm thế nào để lập được mối quan hệ giữa các kết quả kỹ thuật với chính sách?
Để có được các chỉ tiêu đạt chất lượng, cần phải có các căn cứ sau đây:
+ Số liệu thống kê đủ tin cậy.
+ Đánh giá bằng phương pháp so sánh trong thời gian và không gian.
+ Những thay đổi của chúng có thể được đánh giá dựa vào định mức, tiêu chuẩn hoặc tuyến cơ sở có giá trị về khoa học.
+ Các quan hệ đến mục tiêu xã hội được xác định rõ ràng.
– Người sử dụng:
Việc nhận dạng ai sẽ sử dụng các kết quả của hệ thống giám sát là rất quan trọng, điều này có tác dụng quyết định đối với một hệ thống giám sát. Một hệ thống giám sát cần phải phục vụ những người gánh vác trách nhiệm thực sự, những người cần đến thông tin do hệ thống cung cấp để làm tốt hơn công việc của mình và họ có thể xác định lại các nhu cầu của họ và xác định lại hệ thống khi thấy vấn đề thay đổi. Việc nhận dạng này cung cấp cho ta phạm vi để xác định vấn đề và nhấn mạnh lại bản chất thích hợp của hệ thống giám sát. Một hệ thống như vậy mới thực sự hữu ích.
Việc không có những hệ thống giám sát thích hợp và thiếu những thông tin cần thiết đã khiến cho các nhà ra quyết định vẫn tiếp tục như “người mù” dò dẫm đến với con đường PTBV trên một “địa hình môi trường” phức tạp !
Để xác định đối tượng người sử dụng, chúng ta cần làm sáng tỏ những mối quan ngại sau đây:
+ Họ có gánh vác trách nhiệm thực hiện hoặc hoạch định chính sách không?
+ Họ có thể làm gì với những kết quả giám sát?
+ Họ có thế xác định lại vấn đề như thế nào?