Giám sát sự bền vững (P1)

Quy hoạch Bất động sản

phát triển bền vững đã trở thành mục tiêu xã hội mà chính phủ ở các quốc gia trên hành tinh này đang theo đuổi. Song một câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có tiến tới một thế giới bền vững hay không? Chúng ta đã đạt được sự tiến bộ như thế nào trong chiến lược phát triển của mình? Và làm thế nào có thể đạt được sự bền vững hơn trong tương lai?
Như vậy theo đuổi sự nghiệp PTBV không chỉ dừng ở “công đoạn” xây dựng chiến lược, mà phải xem xét nó vận hành trong thực tiễn cuộc sống như thế nào và hiệu quả đưa lại đến đâu: Đâu là những giá trị đích thực bền vững, đâu là những giá trị còn chứa đựng những yếu tố không rõ ràng hoặc tiềm ẩn những nguy cơ, và làm thế nào để có được những quyết định đúng đắn tiếp theo. Muốn vậy chúng ta không có cách nào khác ngoài việc giám sát sự bền vững.
Theo Eric Rodeburg [13], thì khái niệm giám sát được dùng ở đây là có định hướng chính sách. Mặc dầu giám sát mang tính khoa học nhưng đó không phải là khoa học. Khoa học là quá trình nghiên cứu, thí dụ khoa học xem xét cách thức hoạt động của hệ sinh thái, còn giám sát là xem xét trạng thái và những thay đổi của trạng thái đó: trạng thái của hệ sinh thái đã cho là gì và nó thay đổi trong thời gian như thế nào? Nói chung khoa học là sự nghiên cứu về căn nguyên và có kết luận, còn giám sát là một quá trình tiếp diễn. Cuối cùng kết quả giám sát được gửi đi và sử dụng ngay.
Giám sát là hoạt động quan sát mang tính tiếp diễn và được thể chế hoá đối với những điều kiện và xu hướng của lĩnh vực mà nó nhằm vào để đáp ứng nhu cầu thông tin cụ thể cho những nhà hoạch định, soạn thảo chính sách hoặc quản lý nguồn tài nguyên.

Hình 5.1. Sơ đồ rổ chức hệ thống giám sát

Giám sát phục vụ cho việc PTBV đòi hỏi phải tạo ra một hệ thống thông tin. Ớ hình thức lý tưởng, hệ thống này bao gồm: (1) Nhận dạng những người dùng tin; (2) Tập trung vào vấn đề dựa trên cơ sở nhu cầu của người dùng tin; (3) Tập hợp các dữ liệu ở quy mô không gian và thời gian thích hợp; (4) Cơ sở phân tích thích hợp với vấn đề đặt ra; (5) Các dữ liệu hiện có; (6) Các yêu cầu báo cáo; (7) Chức năng thông tin cho người dùng để sau đó họ phản hồi lại và hiệu chuẩn nhu cầu thông tin.
Nếu thiếu một trong những bộ phận trên và nếu chúng không được biểu thị một cách rõ ràng ở mức độ khả dĩ thì hệ thống thông tin sẽ không có khả năng đáp ứng nhu cầu thông tin của những đối tượng hoạt động trong lĩnh vực môi trường.
Mặt khác, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn cho thấy các chức năng của hệ thống thông tin giám sát không nhất thiết phải tập trung vào một cơ quan tổ chức, nhưng nó phải được quan tâm và báo cáo thường xuyên. Mối quan tâm hàng đầu là việc phân tích và báo cáo không bị gián đoạn và phải liên tục, mãi mãi.
Thông thường, việc tổ chức một hệ thống giám sát phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:
– Xác định vấn đề:
Xác định vấn đề là mấu chốt trong việc xây dựng hệ thống giám sát, bởi vì sự tồn tại cúa thông tin cho phép những người ngoài cuộc phán đoán được hành động của các nhà ra quyết định, điều đó có một đảm bảo rằng thông tin sẽ được sử dụng.
Muốn vậy, việc xác định vấn đề phải trả lời đầy đủ, rõ ràng những câu hỏi sau đây:
+ Ai là người dùng thông tin?
+ Người dùng thông tin muốn biết gì?
+ Hệ thống giám sát có thể giúp họ điều gì?
+ Vì sao họ muốn biết? Liệu họ có phản ứng gì không?
– Thu thập dữ liệu ở quy mô thích hợp:
Quy mô thích hợp là sự phân bổ hợp lý về không gian, thời gian cũng như kinh phí và công nghệ sử dụng trong quá trình thu thập dữ liệu.
Không gian nghiên cứu phải đủ rộng để đảm bảo rằng không bỏ mất đi ý nghĩa lớn về sự thay đổi cục bộ, nếu không ý nghĩa của tập dữ liệu thu thập được có thể bị mất đi ở những “chỗ vô hình” này.
Thời gian nghiên cứu phải đủ dày để việc thu thập dữ liệu được lặp đi lặp lại và mang tính dài hạn, nếu không tập dữ liệu thu thập được có thể rơi vào các xu hướng bị mất đi ở trong trạng thái “hiện tại vô hình”.
Việc thu thập dữ liệu phải đạt được hiệu quả so với chi phí bỏ ra. Tính hiệu quả kinh tế có thể trở thành quan điểm ứng xử trong nhiều lĩnh vực, song trong lĩnh vực giám sát sự bền vững nó bao hàm nhiều ý nghĩa hơn.