Định nghĩa và nội dung cơ bản của ĐMC (P2)

Quy hoạch Bất động sản

1. Khái niệm “túc động chiến lược” trong ĐMC
Khái niệm của “tác động chiến lược” trong ĐMC bao gồm nhiều phạm trù chiến lược, từ mức dộ, tính chất, phạm vi không gian và thời gian…đến đối tượng tác động đều ở cấp chiến lược. Vì vậy, trên cơ sở “tác động” mà chúng ta đã nói đến trong ĐTM, cần phải xem xét nó một cách hệ thống và toàn diện trên quy mô của chiến lược phát triển.
Những vấn đề phải được làm rõ trong ĐMC thường là:
– Tác động đó là gì? Thuộc loại nào? Có ảnh hưởng gì đến chiến lược phát triển kinh tế – xã hội và chiến lượcphát triển môi trường ?
– Phạm vi tác động rộng hẹp ra sao? Có liên quan đến những yếu tố môi trường và TNTN của cả vùng như thế nào?
– Thời gian tác động trước mắt hay lâu dài? Nó có chi phối tới thời hạn hoặc chu kỳ của chiến lược phát triển không?
– Mức độ tác động mạnh hay yếu? Có đủ mạnh để ảnh hưởng đến cấp vùng hay chỉ trong phạm vi khu vực hẹp?
– Khả năng tích luỹ tác động có nguy cơ đối với môi trường ra sao? Sự chồng chất (hay tích dồn) những tác động ấy có khả năng “bùng nổ” một pha môi trường không?
– Tất cả những tác động cùng với quy mô, thời gian và phạm vi tác động của nó ảnh hưởng tới chiến lược môi trường cũng như môi trường chiến lược của vùng và liên vùng như thế nào?
– v.v…
Như vậy việc nhận dạng đúng các phạm trù của tác động chiến lược là rất quan trọng, bởi vì nó quyết định thành công của công tác ĐMC.
Tất nhiên, cũng đễ dàng nhận thấy rằng khi tiến hành ĐMC của một dự án thuộc cấp chiến lược, nó không cho phép chúng ta có thể tìm kiếm tất cả các tác động như trong ĐTM của một dự án cụ thể được, mà chỉ xét đến những tác động chiến lược để làm cơ sở phân tích, đánh giá.
Trên cơ sở phân loại tác động: tác động ô nhiễm; tác động sình thái; tác động hảo tồn và khai thác TNTN; tác động môi trường văn hóa xã hội; tác động môi trường kinh tế… và căn cứ vào sự ảnh hưởng mang tính chiến lược của các tác động ấy mà chọn ra những tác động chiến lược. Kinh nghiệm cho thấy rằng ảnh hưởng chiến lược của nhũng tác động này không chỉ phụ thuộc thuần túy vào cường độ và phạm vi tác động, mà còn vào khả năng chồng chất hay tích dồn những tác động ấy tiềm ẩn nguy cơ bùng nổ môi trường. Để tránh sai sót này đòi hỏi khi thực hiện ĐMC phải có nhận thức ở tầm nhìn chiến lược của các nhà chuyên môn đối với loại dự án được xem xét.
2. Khái niệm “đánh giá chiến lược’’ trong ĐMC
Nội dung cơ bản thứ hai của ĐMC là “đánh giá chiến lược” các vấn đề môi trường. Vì vậy “đánh giá chiến lược” ớ đây phải được hiểu là bao hàm nhiều phạm trù. Nó là thu thập, chỉnh lý số liệu, tài liệu ở cấp chiến lược; là phân tích đê’ xác định các tác động chiến lược mà dự án có thể gây ra cho môi trường; là xem xét, cân nhắc mức độ tác động có khả nãng ảnh hưởng đến chiến lược môi trường và tài nguyên thiên nhiên của quốc gia hay vùng như thế nào; là mức độ thích hợp chiến lược ra sao giúp cho việc quyết định lựa chọn được dự án. về mặt kỹ thuật, đánh giá chiến lược là một phạm trù của lý thuyết hệ thống (Theory of Systems). Hệ thống môi trường và những điều kiện cân bằng của nó luôn phải được cân nhắc và xem xét kỹ càng trong quá trình đánh giá.
– Đánh giá chiến lược còn có nghĩa là “Dự báo chiến lược”. Muốn dự báo được chính xác cần phải có kỹ thuật dự báo. Kỹ thuật dự báo tác động chiến lược không chỉ đa dạng, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện kinh tế kỹ thuật và đặc biệt là điều kiện xã hội. Vì vậy “kinh nghiệm địa phương” được rút ra từ thực tiễn “bản địa” là những kiến thức quan trọng góp phần thành công cho công tác dự báo tương lai xa.
– Đánh giá chiến lược cũng có thể được hiểu là quản lý môi trường chiến lược mà dự án đòi hỏi.
– Đánh giá môi trường chiến lược có thể dựa vào các tiêu chí và tiêu chuẩn môi trường để làm cơ sở so sánh, hoặc có thể thông qua đơn vị tiền tệ để ước lượng tổn hại môi trường và tài nguyên trong tương lai. Một trong những phương pháp được ứng dụng là đưa nhũng giá trị môi trường và tài nguyên thiên nhiên vào hệ thống tài khoản quốc gia (State Nature Account – SNA).
Việc đánh giá môi trường chiến lược của các dự án phát triển, thành công hay thất bại phụ thuộc vào kiến thức cũng như tầm nhận thức của người đánh giá, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay quá trình này là vừa làm vừa học. Khi thực hiện một vấn đề mà lý luận cũng như thực tiễn chưa đầy đủ, đòi hỏi người thực hiện không chỉ đơn thuần có kiến thức, mà phải có tính sáng tạo cao để biến quá trình vừa làm thành vừa học có hiệu quả.