Đặt ra các câu hỏi về tồn tại (P2)

Quy hoạch Bất động sản

Đối với các tổ chức, các nhà chuyên môn và các cộng đồng, để phản ánh những điều mình biết và không biết cần phải trình bày dữ liệu theo một cách để có thể chia sẻ và hiểu được ngay. Mặc dầu có sẵn nhiều công cụ phân tích, nhưng một điều được để xuất là những bản đồ đơn giản có thể là một chủ đề chung và có tác dụng. Để thực sự có ích, các bản đồ phải:
+ Có độ phức tạp vừa phải. Bản đồ không nên quá chi tiết nhưng cũng không nên quá đơn giản hoá. Việc chia nhỏ (tế bào) phải thích hợp với sự phân chia mà mọi người sử dụng trong thực tiễn.
+ Dễ hiểu và sáng sủa. Phải làm sao phán đoán được tốt nhất từng biến số cho từng điểm (tế bào) trên bản đồ, nhưng mức độ xác định của nó phải rõ ràng.
+ Người dùng có thể cải biến được. Bản đồ phải do những người cần sử dụng chúng làm ra. Chúng phải có khả năng cải biến và tái tạo bất kỳ lúc nào.
Những câu trả lời cho câu hỏi và những phân tích chứa đựng trong các bản đồ cần được biến thành hành động. Vũ đài hành động nhằm tới tác động lâu dài nằm ở sự ảnh hưởng tới hành vi con người. Cuốn “Đặt câu hỏi về tồn tại” xác định 3 động cơ chủ yếu đối với “hành vi có vấn đề” của con người mà có thể chuyển thành ba phương pháp tiếp cận chiến lược cơ bản, đó là:
+ Không hiểu biết – hãy để mặc các hệ thống tự sửa đổi. Sửa chữa và cải thiện các quá trình phản hồi giữa các bộ phận xã hội.
+ Tuyệt vọng – hãy đưa ra những lựa chọn thực tiễn. Ở nơi nào có thể thì đừng phê phán hành vi mà hãy nêu ra những phương án thực tiễn.
+ Tham lam – hãy khuyến khích sự phát triển công bằng. Phát triển một cam kết chính trị để bảo vệ xã hội và môi trường khỏi sự tham lam của từng cá nhân.
Để làm tốt bốn phương pháp mà cách tiếp cận suSA đưa ra, chúng ta cần phải sử dụng được các công cụ sau:
+ Phần mềm “Lập bản đồ”: Phần mềm lập bản đồ là một ứng dụng dựa vào môi trường Windows của Microsoft dùng để xây dựng bản đồ và trình bày dữ liệu trên bản đồ. Phần mềm này được thiết kế để cho những người không phải là chuyên gia sử dụng mặc dù nó có tính năng khá mạnh để phân tích các dữ liệu phức tạp khác nhau. Phần mềm này được thiết kế riêng cho các dự án phát triển và có cả công cụ trợ giúp để thực hiện những khảo sát thực địa. Tác giả của phần mềm đã tạo điều kiện để các tổ chức phi lợi nhuận, sinh viên và các nhà hàn lâm có thể nhận được qua mạng Intermet, thư đặt
hàng hoặc các khoá đào tạo. Hiện có trên 40 nước sử dụng phần mềm này. Dự án sử dụng phần mềm “Lập bản đồ” cho các công việc thử nghiệm ở thực địa, giúp nhận được phần mềm thông qua mạng lưới thành viên của IUCN và hỗ trợ để biên soạn các tài liệu đào tạo bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha và Pháp.
+ Các sổ tay hay sách nhỏ. Các cuốn sổ tay dùng làm tài liệu hội nghị và đào tạo về “Những câu hỏi về tổn tại”; “Khí áp kế sự bền vững: mục đích và cách sử dụng”; “Các chiến lược bền vững là gì?; “Các đặc trưng của tổ chức phản chiếu”; “Lập bản đồ bền vững”; “Quan trắc và đánh giá các chiến lược bền vững ở địa phương”; “Các chỉ tiêu dựa vào cộng đồng”; và “25 bước đánh giá bền vững nông thôn” là những tài liệu rất thiết thực và hiệu quả.
+ Các công cụ hỗ trợ bằng hình ảnh. Khí áp kế bền vững, mô hình Quả trứng diễn tả sự bền vững và Kim tự tháp hành động (hình 6.5) là những công cụ hỗ trợ hình ảnh để truyền đạt những ý tưởng chủ chốt giúp cho sự hiếu biết chung về sự bền vững. Kim tự tháp hành động được thiết kế để khuyến khích mọi người suy nghĩ xem họ có thê làm được gì cho bản thân mình và hạn chế sự trông mong vào sự giúp đỡ của chính phủ và các cơ quan bên ngoài.
+ Các công cụ cho sự tham gia của cộng đồng. Đã phát triển rất nhiều các công cụ để lôi cuốn sự tham gia của cộng đồng và được mô tả ở các cuốn cẩm nang chãm sóc sức khoẻ ban đầu, nghiên cứu nông nghiệp v.v… Có nhiều xuất bản phẩm đề cập tới các kỹ thuật cùng tham gia. Tài liệu “Các công cụ đế tham gia cộng đồng” (Srinivasan, 1990) là một trong những cuốn tốt nhất.
Vấn đề đặt ra hiện nay là cần có những thay đổi trong mô hình phát triển cả vể phương diện kinh tế – xã hội – môi trường để đạt được sự bền vững. Muốn vậy, đòi hỏi phải đẩy nhanh hội tụ của những quá trình dẫn đến sự phát triển. Các quá trình này cùng với thời gian hàm chứa những thay đổi lớn lao trong những quyết định và chính sách.
Việc xây dựng một bộ chỉ tiêu có thể dùng để đánh giá môi trường và thiết kế các chính sách phát triển là rất quan trọng và cùng với quá trình nó đòi hỏi ngày một hoàn thiện hơn. Ngoài việc xác định các chỉ tiêu mô tả có thể cho phép đánh giá định lượng vể một tình huống xác định, thì các chỉ tiêu tiêu chuẩn còn được dùng để so sánh những
giá trị liên quan và chỉ ra phương hướng cho chúng ta. Để làm được như vậy, ta đã dùng một phương pháp luận hợp lý cho phép lựa chọn những chỉ tiêu môi trường có tính hồi cố và triển vọng trong mối quan hệ đối với những vấn đề chính liên quan đến môi trường và phát triển.