Đặt ra các câu hỏi về tồn tại (P1)

Quy hoạch Bất động sản

“Những câu hỏi về tồn tại” là một cuốn sách phục vụ cho các hội thảo. Nó được thiết kế chủ yếu để sử dụng cho các nhóm cộng đồng và những người làm thực tiễn ở địa phương (tuy nhiên các câu hỏi còn được áp dụng rộng rãi hơn rất nhiều trong thực tiễn).
Ý đồ đưa ra các câu hỏi là để làm điểm khởi đầu cho một cách tiếp cận giải quyết vấn đề, trong đó khuyến khích những người tham gia kiểm tra lại tình trạng của mình và coi việc tìm kiếm các câu trả lời là nhiệm vụ của bản thân họ. Bản dự thảo cuốn sách đã được công bố vào giữa năm 1994.
Những ý kiến phản hồi bao gồm 6 câu hỏi sau:
+ Thay đổi: môi trường ở chỗ bạn thay đổi như thế nào? Tinh trạng và các xu hướng ở môi trường ra sao? Có những vấn để gì?
+ Nạn nhân: Những người khác đã gây ảnh hưởng như thế nào tới môi trường của bạn bằng những cách mà bạn không kiểm soát được?
+ Bị cáo: Bạn đã gây ảnh hưởng có hại tới cuộc sống của người khác như thế nào?
+ Kiến thức: Ai biết được điều gì về sự hiểu biết môi trường của bạn?
+ Cộng đồng: Có ai nữa cùng chia sẻ những vấn đề của bạn hoặc có những vấn đề tương tự?
+ Các giá trị: Nguyện vọng của bạn là gì? Bạn đang cố xây dựng xã hội theo mô hình nào? Bạn chuẩn bị gì để mất hoặc nhận được cái mà mình muốn?
Những cuốn sách nhỏ khác gồm: “Những tổ chức phản chiếu”, “Chiến lược bền vững là gì?”, “Các nguyên tắc đánh giá”, “Lập bản đồ bền vững”, “Đặt ra các câu hỏi về tồn tại” được biên soạn nhằm vào các tổ chức, những người can thiệp, những người đang cố bảo tồn hoặc cải thiện môi trường. Tài liệu có tác dụng hướng dẫn không chỉ cho việc sử dụng “Những câu hỏi về tồn tại” mà còn phát triển được cách tiếp cận tập trung vào con người tới vấn đề phát triển bền vững. Đặc biệt, tài liệu còn cung cấp hoặc làm rõ thêm các khía cạnh:
+ Các câu hỏi cơ bản cần phải đặt ra trước khi ta có thể nhận dạng liệu sự phát triển có bền vững hay không;
+ Hướng dẫn về cách thức mà cuốn sách “Những câu hỏi về tồn tại” có thể giúp cho việc khám phá những câu hỏi này, cũng như việc khuyên khích hành động;
+ Hướng dẫn về các cơ cấu thể chế có thể sử dụng tốt nhất những điều phát hiện được; và
+ Các giải pháp kỹ thuật có tính thực tiễn để truyền đạt và chia sẻ những phát hiện theo cách được thiết kế để dẫn tới hành động.
Có hai luận điểm làm cơ sở cho phương pháp này. Thứ nhất, ta không biết được ta đang làm gì. Không một ai có được câu trả lời làm thế nào để phát triển bền vững. Vì vậy ta cần áp dụng cách tiếp cận khiêm nhường, trong đó ta công khai thừa nhận sự thiếu kiến thức của bản thân và coi tất cả hành động của ta là những thử nghiệm để kiểm tra các ý tưởng và được hiểu biết thêm. Thứ hai, vũ đài hành động là trong sự ảnh hưởng tới hành vi con người. Các vấn đề môi trường thường do những hành động của con người gây ra. Nhiệm vụ của chúng ta là hiểu được quan hệ tương tác giữa con người và môi trường và ảnh hưởng của hành vi con người tới việc cải thiện mối quan hệ đó.
Môi trường và các tổ chức muốn bảo tồn hoặc cải thiện nó nằm ở đầu này và đầu kia của chuỗi ảnh hưởng. Các tổ chức can thiệp cần phải tác động tới những “cổ đông” của môi trường mà tiếp đó họ lại tác động tới môi trường. Trong chuỗi ảnh hưởng này có 4 câu hỏi mà những đánh giá phải trả lời được:
+ Những vấn đề môi trường là gì? Tinh trạng của môi trường. Có những vấn đề môi trường nào không? Cái gì đang thay đổi tốt lên hay xấu đi?
+ Những hành vi nào của con người gây ra vấn để? Phân tích tác động của con người. Những khía cạnh tương tác nào giữa con người và môi trường bạn cho là gây ra những vấn đề môi trường? Các vấn đề nào có thể là kết quả của hành động hoặc không hành động?
+ Những đặc tính con người nào đứng sau hành vi? Đây là vấn đề phân tích xã hội học đối với những hành vi có vấn đề: Vì sao họ làm cái họ đang làm và họ không làm cái họ không làm?…
+ Có cơ hội tốt nào để tác động tới hành vi đó không? Năng lực thiết chế để thay đổi xã hội? Một cách thực tế, những lĩnh vực nào trong đó tổ chức liên quan có thể có cơ hội để tác động tới những giá trị và sự phân phối với thi hành quyền lực của con người?
Cuốn sách “Những câu hỏi về tồn tại” sử dụng ngôn ngữ đơn giản để xem xét những câu hỏi cơ bản này một cách gián tiếp và đề ra những hướng hành động có thể được. Cuốn “Đặt ra những câu hỏi về tồn tại” (Dudley và Imbach 1995) cho rằng các thiết chế truyền thống thường được trang bị rất tồi để đặt ra những câu hỏi cần thiết và phản hồi mang tính xây dựng đối với những câu trả lời. Cuốn sách cho rằng sự phát triển bền vững cần đến sự ra đời của những “Tổ chức phản chiếu” có thể học hỏi được qua công việc. Mặc dầu không có một đề án cho những thiết chế như vậy, nhưng người ta cho rằng chúng phải có những đặc trưng sau đây:
+ Phản hồi. Kinh nghiệm hành động thông tin và thay đổi chính sách.
+ Lập kế hoạch theo những giả định. Dự án được thiết kế để kiểm nghiệm và cải tiến những giả định
+ Có các liên kết chiều ngang chặt chẽ. Khuyến khích giao thiệp giữa các bộ môn, bộ phận và các tổ chức.
+ Thấy được rõ ràng quá khứ, hiện tại và tương lai. Những ghi nhận, hiểu biết và mục tiêu tổ chức được chia sẻ và tranh luận.
+ Khuynh hướng sản sinh ra những tổ chức phản chiếu. Khuyến khích những người được hưởng lợi và những người tham gia nắm lấy việc kiểm soát các dự án của riêng mình.
+ Nhận dạng với ý thức xây dựng những trường hợp thất bại. Những sai lầm và thất bại được coi là những nguồn quan trọng để học hỏi.