Đánh giá môi trường chiến lược cho dự án Quy hoạch Xây dựng vùng (QHV)

Quy hoạch Bất động sản

Khi thực hiện một dự án QHV, người ta bắt buộc phải tiến hành nghiên cứu môi trường với một đảm bảo rằng dự án đã giải quyết được những vấn đề môi trường căn bản theo Định hướng Chiến lược phát triển bền vững (Chương trình nghị sự 21), theo Tiêu chuẩn môi trường quốc gia và phù hợp với những quy định của pháp luật, trên cơ sở những cãn cứ khoa học tin cậy.
Hiện nay, việc nghiên cứu môi trường trong phạm vi dự án QHV được thực hiện dưới hai hình thức:
Thứ nhất là Đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC) đối với dự án QHV.
Thứ hai là Lồng ghép môi trường (LGMT) vào dự án QHV.
Hai nội dung nghiên cứu môi trường của dự án QHV trên đây có cùng mục đích là làm hài hòa giữa hệ thống môi trường và hệ thống kinh tế – xã hội trong quá trình phát triển vùng, nhằm kiến lập một sự phát triển bền vững. Do đó hình thức nghiên cứu thứ hai, thực chất là nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, hay nâng cao chất lượng các nội dung của ĐMC. Tuy nhiên sự khác nhau duy nhất giữa chúng là ở chỗ: ĐMC là phương pháp nghiên cứu môi trường theo yêu cầu của pháp luật, còn lồng ghép môi trường (LGMT) là phương pháp nghiên cứu nâng cao chất lượng toàn diện các vấn đề môi trường cho dự án trên cơ sở ứng dụng những thành tựu của khoa học môi trường. Vì vậy nó được trình bầy thành một chương riêng như là một vấn đề kỹ thuật (tại chương 4 tài liệu này).
2.4.1.1. Mục tiêu và nhiệm vụ chiến lược của dự án QHV
Dự ấn Quy hoạch xây dựng”>quy hoạch xây dựng vùng (QHV) là loại dự án chiến lược. Những nội dung cụ thể mà nó đề cập đến không mang tính chi tiết, mà phản ảnh mục tiêu chiến lược của những vấn đề được đặt ra. Vì vậy sự thành công của dự án này là đáp ứng được các nhiệm vụ chiến lược mà trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội vùng đòi hỏi.
1. Mục tiêu chiến lược của dự án QHV
Việc quy hoạch xây dựng hay tổ chức tất cả các cơ sở vật chất thực hiện mọi hoạt động của cuộc sống xã hội cộng đồng dân cư đều gắn với các địa khu trên mặt đất. Nhưng do những đặc thù về TNTN và MT của từng vùng lãnh thổ, cũng như sự phân công lao động trong quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội quốc gia mà việc tổ chức các cơ sở vật chất để thực hiện hoạt động của cuộc sống xã hội cộng đồng dân cư giữa nơi này và nơi khác, giữa vùng này với vùng kia là khác nhau. Từ đó dẫn đến hình thái tổ chức không gian giữa các vùng là khác nhau, nhưng đều nhằm đến một mục tiêu chiến lược nhất định.
Mục tiêu chiến lược của QHV là khai thác và sử dụng có hiệu quả các TNTN và điều kiện môi trường, tận dụng và phát huy các cơ sở hoạt động của cuộc sống xã hội cộng đồng dân cư sẵn có để tạo lập hợp lý và có kế hoạch cho các mối quan hệ của các hoạt động này trong và ngoài các không gian lãnh thổ, nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao năng suất lao động, nâng cao và đáp ứng tốt nhất những nhu cầu vật chất và tinh thần của con người, trên cơ sở bảo vệ và duy trì chất lượng môi trường và TNTN, tạo nên sự cân bằng bền vững giữa môi trường và phát triển của vùng.
Ngày nay do đặc điểm phát triển của nền kinh tế thế giới, một vùng lãnh thổ bất kỳ nào cũng có thể trở thành hệ sinh thái mở rộng. Những TNTN mà nó sử dụng không còn ý nghĩa nội vùng, liên vùng mà là liên quốc gia trên quy mô toàn cầu. Thí dụ một vùng không có quặng sắt, nhưng có thể có khu công nghiệp cán thép hoạt động trên cơ sở nhập phôi thép từ các vùng khác trong nước hoặc trên thế giới. Thế mạnh công nghệ đã trở thành động lực phát triển của nền kinh tế, sự phấn đấu gia tăng chỉ số GDP, GNP hàng năm không ngừng tăng lên đã chi phối không nhỏ đến công tác quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội vùng nói chung và quy hoạch xây dựng vùng nói riêng. Vấn đề bảo vệ môi trường vùng ngày càng trở nên khó khăn hơn, đẩy các vùng vào tình trạng hoặc ô nhiễm nặng nề, hoặc suy thoái cạn kiệt do khai thác quá mức. Hơn lúc nào hết, quy hoạch xây dựng vùng phải trở thành công cụ trực tiếp làm hài hòa giữa Môi trường và Phát triển trong khu vực quy hoạch.
2. Nhiệm vụ chiến lược của dự án QHV
QH V là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội chiến lược của vùng đã đề ra bàng các không gian vật thể, nó là quy hoạch định hướng phát triển không gian vùng bao gồm các hệ thống cơ sở hạ tầng (xã hội và kỹ thuật), mạng lưới không gian các đô thị và khu công nghiệp, các vùng nông thôn với các hoạt động nông, lâm, ngư nghiệp hay nuôi trồng thủy sản…, một cách hợp lý nhất trên cơ sở tham chiếu, thỏa thuận của các quy hoạch ngành. Vì vậy nó có thể bao gồm từ việc lập các kế hoạch, chính sách về phát triển xây dựng trong vùng… đến đưa ra những phương án cụ thổ gồm quy mô, vị trí cũng như số lượng các công trình trọng điểm.
Vì vậy, QHV có những nhiệm vụ cơ bản sau đây:
Tạo lập cơ cấu chức năng và không gian vùng hợp lý;
Tạo lập môi trường sống và lao động tốt nhất cho dàn cư trong vùng;
Góp phần hạn chế những khác biệt, thu hẹp khoảng cách chênh lệch về điều kiện sống và làm việc trong các vùng lãnh thổ của quốc gia và các khu vực trong vùng;
Phân bô hợp lý lực lượng sản xuất trong vùng trên cơ sở khai thác, sử dụng có hiệu quả và tiết kiệm TNTN, tiềm năng và tiềm lực địa phương;
Góp phần tạo lập cơ cấu kinh tế và sản xuất vùng hợp lý;
Tạo lập cảnh quan và bảo vệ môi trường;
Khai thác khả năng hợp tác và trí tuệ sáng tạo của các cá nhân trong cộng đồng.