Đánh giá môi trường chiến lược cho dự án Quy hoạch chung xây dựng đô thị (QHC)

Quy hoạch Bất động sản

Xét về mặt không gian, dự án Quy hoạch chung xây dựng đô thị (QHC) nhỏ hơn dự án QHV mà đô thị đó chịu ảnh hưởng, nhưng nhiệm vụ môi trường chiến lược được đặt ra cho nó phải thực hiện lại nặng nề hơn, khó khăn hơn, tốn phí hơn bởi lẽ các yếu tố tự nhiên trong các đô thị đã bị thu hẹp đến mức tối thiểu và được thay bằng các hệ thống nhân tạo với những chu kỳ hoạt động ngắn hơn, tốc độ cao hơn và không gian hẹp hơn. Vì vậy, trong những nhiệm vụ của dự án QHC thì nhiệm vụ bảo vệ và phát triển nâng cao chất lượng môi trường là khó thực hiện nhất, đặc biệt là những đô thị chịu tác động của quỹ đất hạn hẹp. Cũng chính vì thế mà vai trò của ĐMC trong các dự án QHC ở nước ta có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong định hướng chiến lược phát triển đô thị bền vững (SCs).
.1. Những đặc điếm cơ bản của dự án QHC
– Về lý thuyết, một cách gần đúng chúng ta có thê xem công tác quy hoạch chung xây dựng đô thị (QHC) là công cụ tổ chức định hướng phát triển không gian vật thể trong lãnh thổ đô thị, nhằm cụ thể hóa nhiệm vụ thực hiện đường lối, chính sách, chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của đô thị.
– Về bán chất công việc, QHC là sắp xếp, bố trí các nhóm hay các dạng hoạt động cứa con người trong một không gian đô thị, với mục tiêu là loại trừ những cản trở và tăng cường sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các hoạt động đó, không chỉ trong giai đoạn trước mắt, mà còn đáp ứng được cho các giai đoạn phát triển lâu dài trong tương lai. Muốn vậy, dự án QHC (từ giai đoạn lập phương án đến cả những giai đoạn thực hiện quy hoạch) phải khai thác rất nhiều yếu tố có liên quan đến sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường đô thị, trên cơ sở kết hợp nhiều mặt của chúng mà tìm ra phương án quy hoạch nhằm đem lại hiệu quả kinh tế – xã hội cao nhất và lâu dài cho đô thị.
– về hình thức cư trú, xã hội đô thị biểu hiện lối sống hiện đại nhất, nó đòi hỏi đáp ứng nhu cầu nhiều mặt cho cuộc sống con người. Vì vậy yêu cầu công tác QHC phải mang lại nhiều lợi ích, ngoài lợi ích kinh tế, nó còn phải giải quyết tốt các mối quan hệ trong đời sống xã hội của người dân đô thị như tạo ra sự hài hòa giữa noi ở và nơi làm việc, tạo ra nhiều việc làm và nhiều thời gian rảnh rỗi hơn cho người dân nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, cũng như bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử văn hóa… an ninh và quốc phòng, bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường đô thị.
– vể đặc thù hoạt động, đô thị biểu hiện tính đa ngành, đa thành phần và đa mục tiêu. Đa ngành thể hiện trong việc tham gia của nhiều ngành vào mục đích phát triển đô thị. Đa thành phần thể hiện ở nhiều thành phần xã hội đóng góp sức mình cho hoạt động và phát triển đô thị (những người lao động trực tiếp sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ, các nhà khoa học, chính trị, hoạt động văn hóa, đến…các tổ chức Chính phủ, phi Chính phủ và cộng đồng). Đa mục tiêu thể hiện ở lợi ích đa dạng của đô thị như kinh tế, xã hội, bảo tồn cảnh quan thiên nhiên, cảnh quan kiến trúc, lịch sử, bản sắc dân tộc, giữ gìn an ninh và quốc phòng, bảo vệ mồi trường…
Như vậy QHC là một khoa học tổ chức không gian chiến lược, được tổng hợp trên cơ sở các khoa học khác, gồm Khoa học Tự nhiên (địa lý, khí hậu, thổ nhưỡng…), Kinh tế (đầu tư, công nghiệp, xây dựng…), Chính trị (đường lối, chính sách, an ninh, quốc phòng…), Xã hội – Nhân văn (văn hóa, lịch sử, dân số và lao động, bảo tồn)…. và Môi trường. Song để phát triển bền vững, thì Môi trường là vấn đề quan trọng nhất, bởi vì Môi trường là “cái nôi của sự sống”, là nền tảng của sự phát triển. Mặt khác các vấn để của Môi trường còn là nội dung có trong tất cả các khoa học mà QHC đề cập đến trên đây.