Đặc điểm của QHMT

Quy hoạch Bất động sản

Khác với Quy hoạch xây dựng”>quy hoạch xây dựng và các loại quy hoạch khác, QHMT dựa trên một hệ thống động và mang nhiều khả năng rủi ro. Vì vậy muốn thiết lập một QHMT có chất lượng, đòi hỏi chúng ta phải nắm được những đặc điểm cơ bản của loại quy hoạch này.
Theo kết quả của các nhà nghiên cứu, khi xây dựng một QHMT phải đảm bảo được 06 đặc điểm cơ bản sau đây [18]:
1. Nghiên cứu QHMT phải xuất phát từ quan điểm hệ sinh thái
Quan điểm này cho rằng con người là một yếu tố quan trọng trong hệ thống tự nhiên và không được tách khỏi nó; nghĩa là nhấn mạnh mối tương tác giữa con người với các hệ sinh thái tự nhiên và rộng hơn là cả sinh quyển.
2. QHMT phải mang tính hệ thống
Quan điểm này cho rằng khi xem xét một yếu tố tài nguyên, một thành phần môi trường hay một nhân tố tác động môi trường phải đặt nó trong cả một hộ thống tương tác. Phải xem xét tổng thể các yếu tố, tổng thể các thành phần liên quan rồi từ đó mới tập trung vào các thành phần chủ chốt cũng như các mối quan hệ giữa chúng. Thừa nhận các hệ thống môi trường là hệ thống mở chứ không phải là hệ thống khép kín, bao gồm nhiều hệ thống con, để nhận biết sự liên hệ hay phụ thuộc giữa chúng.
3. QHMT phải coi trọng tính địa phương
Quan điểm này cho rằng không xem nhẹ hay bỏ qua các đặc^thù bản địa, vì chính những đặc thù bản địa này là minh chứng cho sự bền vững trong quá khứ cần được cân nhắc để lựa chọn.
4. QHMT phải đáp Itng tính biến đổi theo thời gian
Quan điểm này cho rằng phải xem xét sự biến động môi trường theo các chu kỳ khác nhau trong quá khứ và tương lai. Trên cơ sở đó lựa chọn quỹ thời gian hợp lý sao cho phù hợp với các giai đoạn quy hoạch. Trong trường hợp chọn quỹ thời gian không phù hợp, QHMT rất khó đạt được mục tiêu đề ra.
Một điều cần chú ý là QHMT có trục thời gian dài hơn so với các dạng quy hoạch khác, vì vậy việc lựa chọn quỹ thời gian hợp lý cho QHMT là rất quan trọng.
5. QHMT phải luôn hướng vào tác động
Quan điểm này cho rằng môi trường là kết quả sự tác động của con người trong quá trình phát triển. Vì vậy phải nghiên cứu, xem xét đầy đủ những ảnh hướng môi trường do hoạt động của con người và sự phân bố của chúng. Thông thường các dạng quy hoạch khác thường có “định hướng đầu vào” tập trung chủ yếu vào dữ liệu, mục tiêu và kế hoạch hơn là vào “tác động” của các hoạt động phát triển.
6. QHMT phải đáp ứng tính phòng ngừa.
Quan điểm này cho rằng khuynh hướng chủ đạo trong chiến lược QHMT là “nhu cầu bảo tồn”, trong đó nó tập trung vào việc làm giảm nhu cầu đối với một loại hàng hóa hay dịch vụ có khả năng gây ra “stress” hơn là việc chấp nhận các “nhu cầu” như là đã “đặt ra” từ trước và cố gắng tập trung vào việc làm giảm thiểu hay loại bỏ các ảnh hưởng môi trường.