Công tác nghiên cứu môi trường trong quy hoạch đô thị (P2)

Quy hoạch Bất động sản

b.Nhận dạng và phân tích các vấn đề môi trường
Nhận dạng và phân tích các vấn đề môi trường là nội dung tiếp theo của NCMT. Các kết quả điều tra, khảo sát được phân tích định tính và định lượng để xác định các vấn đề môi trường cần giải quyết trong đồ án Quy hoạch đô thị. Vì vậy phải tiến hành xem xét kỹ lưỡng bản chất và quy mô của các vấn đề cấp bách, nguyên nhân sâu xa của nó và liệu các vấn đề có nghiêm trọng hay ở mức vừa phải, là vấn đề có bản chất tự nhiên hay nhân sinh. Cuối cùng xác định các giải pháp có thể, khả thi để giải quyết vấn đề hoặc giảm nhẹ tính cấp bách của nó.
Phân tích cũng bao gồm việc xác định các vấn đề môi trường xã hội đang tồn tại và dự báo những vấn đề tiềm ẩn: như các khu nhà ổ chuột, xóm liều; những vấn đề hạ tầng liên quan đến giao thông gồm lưu lượng, bến bãi và ách tắc; mạng lưới cấp thoát nước; cấp điện và nãng lượng; xử lý nước thải bẩn, thu gom và xử lý chất thải rắn. Việc phân tích này phải đưa đến việc nhận dạng các ưu tiên cải thiện môi trường. Tất cả nhu cầu đó phải được làm rõ liệu có phải là vấn đề cấp bách, ưu tiên trước mắt hoặc lâu dài để tìm kiếm nguồn vốn và xác định các công việc cần thiết.
Trong các khu vực đô thị thường nổi cộm lên các vấn đề sau:
– Những vấn đề môi trường xã hội đang tồn tại trong khu vực quy hoạch:
Đó là các khu nhà ổ chuột và nhà ở không đủ tiện nghi, tiêu chuán giáo dục và chăm sóc sức khoé thấp, bệnh tật thường xảy ra và các khu nhập cư trái phép. Những vấn đề vệ sinh môi trường cụ thể như trang bị công nghệ xử lý nước thải, phương tiện thu gom và xử lý chất thải rắn (đặc biệt đối với các bệnh viện và các khu công nghiệp), trang bị kỹ thuật cấp nước, trình độ và phương tiện kỹ thuật giao thông, số điểm tắc nghẽn và thời gian kéo dài tắc nghẽn giao thông trong ngày…
Bộ máy tổ chức và năng lực của các cơ quan địa phương chịu trách nhiệm vể môi trường.
– Môi trường nước và đất:
Ô nhiễm nước được định lượng qua các thông số đánh giá chất lượng nước như là oxy phân huỷ, BOD, COD, ss, E-coli, hoá chất độc hại như Phenol…, kim loại nặng như thuỷ ngân, chì…theo chỉ dẫn của tiêu chuẩn môi trường nước. Nếu nước bị ô nhiễm nhất thiết phải xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm và nguồn của nó. Nguồn ô nhiễm có thể là nguồn đơn như từ xí nghiệp công nghiệp (nước thải và chất thải rắn) hoặc tổ hợp từ nhiều nguồn. Nước sạch có thể định tính bằng giác quan: phải trong, không màu, không mùi, không vị, không bọt, không có váng dầu trên bề mặt và có những sinh vật sinh sống như cá, tôm, cua, ốc… Nước bị nhiễm bẩn thường có mùi, có màu, nổi bọt, nổi váng dầu hoặc không có sinh vật sống.
Đất bị ô nhiễm là hệ quả của việc ô nhiễm nước mang lại. Nước bị ô nhiễm càng nặng, càng ở phía đầu nguồn thì nguy cơ ô nhiễm đất càng lớn.
– Môi trường không khí:
Ô nhiễm không khí được định lượng thông qua các thông số đánh giá chất lượng môi trường không khí như nồng độ bụi, loại và kích thước hạt bụi như bụi mangan, bụi photphat, bụi bicromat kali, bụi bẩn (bụi đất)…; Và nồng độ các chất khí độc hại như hơi chì, hơi axit, hơi kiểm, hơi clo, metal, etal, Ho, brom, ozon, oxit lưu huỳnh các hoá trị, oxit nitơ các hoá trị, cacbon monoxit và cácbon dyoxit, hơi xăng, dầu… theo chỉ dẫn của tiêu chuẩn môi trường không khí.
Ô nhiễm không khí cũng có thể xác định bằng định tính thông qua giác quan như làm che khuất tầm nhìn xa do khói bụi gây nên, có mùi do mùi của một số khí độc có mùi mang lại, hoặc thông qua tác dụng làm khô héo hay úa vàng cây xanh, thảm cỏ, hoặc độ bám bụi trên cây xanh, công trình kiến trúc.
c) Lập báo cáo nghiên cứu môi trường cho quy hoạch đô thị
Báo cáo nghiên cứu môi trường là nội dung cuối cùng của NCMT. Trình bày một báo cáo nghiên cứu môi trường với tất cả các thông tin và số liệu đã thu thập trong điểu tra, khảo sát là để chỉ rõ những tình trạng môi trường đô thị quan trọng cũng như tính cấp thiết của các mục tiêu môi trường đô thị được đặt ra. Thông qua các bản đồ và số liệu thống kê, các nhà quy hoạch có thể đánh giá và phân loại quy mô của các nhiễu loạn môi trường trong khu vực cũng như đề xuất kế hoạch giải quyết hay loại trừ. Các phương án hoặc giải pháp đề xuất của đồ án quy hoạch đô thị sẽ được hình thành trên cơ sở đáp ứng các mục tiêu của NCMT. Để cải thiện và nâng cao chất lượng môi trường, cũng như giảm nhẹ hay loại trừ những áp lực môi trường, được thực hiện bằng cách kết họp các giải pháp quy hoạch không gian, giải pháp khoa học công nghệ và xử lý chất thải, giải pháp quản lý môi trường đô thị. Trong đó giải pháp quy hoạch không gian nhằm sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên và lựa chọn phát triển tương thích với môi trường có vai trò quan trọng nhất.
Báo cáo nghiên cứu môi trường bao gồm những chi tiết về địa điểm và mô tả tất cả những vấn đề môi trường đang có và tiềm ẩn đã được nhận dạng và phân tích cùng với những đề xuất để cải thiện và giảm nhẹ vấn đề môi trường. Mặt khác báo cáo cũng tiến hành tính toán và lập bảng khái toán kinh phí để giải quyết vấn đề môi trường. Khái toán chi phí này nằm trong tổng giá thành của dự án quy hoạch. Kết quả khảo sát những vấn đề môi trường trong các đồ án quy hoạch sẽ được lưu trữ theo hình thức bản đồ và các bản thống kê như là một tài liệu chính thức của quá trình quy hoạch. Những tài liệu này sẽ được cập nhật và hoàn thiện kịp thời để được sử dụng trong các giai đoạn thực hiện quy hoạch.
Tỷ lệ của các bản đồ chứa đựng các thông tin và số liệu về tình trạng môi trường tuân theo tỷ lệ các bản vẽ của đồ án quy hoạch hiện hành.
Bản kê tóm tắt các vấn đề môi trường cùng với các bản đồ môi trường và các tài liệu hỗ trợ khác sẽ trở thành báo cáo cuối cùng về môi trường sẽ phải được lồng ghép vào dự án quy hoạch đô thị. Những thông tin này bao gồm:
+ Loại hình và mô tả các vấn đề môi trường
+ So sánh giữa tình trạng môi trường và các tiêu chuẩn môi trường quốc gia và quốc tế về những vấn đề môi trường ấy.
+ Những nguyên nhân sâu xa và những tác động cấp diễn và trường diễn của vấn đề môi trường
+ Dự báo những diễn biến của các vấn đề môi trường như là kết quả của đồ án quy hoạch.
+ Những biện pháp yêu cầu để giảm nhẹ những vấn đề ô nhiễm môi trường
Phân tích và khảo sát môi trường được tiến hành song song với điều tra, khảo sát các đặc điểm quy hoạch không gian và quy hoạch kinh tế – xã hội của đồ án quy hoạch. Kết quả của việc phân tích, tình hình môi trường sẽ là nền tảng cho các bước tiếp theo của quá trình quy hoạch để lồng ghép các vấn đề môi trường vào dự án quy hoạch đô thị