Công tác nghiên cứu môi trường trong quy hoạch đô thị (P1)

Quy hoạch Bất động sản

1. Mục đích của nghiên cừu môi trường
nghiên cứu môi trường (NCMT) là một công tác chuẩn bị, giữ vai trò quan trọng trong quá trình lập một đồ án Quy hoạch xây dựng đô thị, bởi vì nó quyết định tới tính bển vững của đô thị trong tương lai; Hoặc sẽ là một đô thị với tiềm năng và chất lượng môi trường ngày một tốt hơn nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân đô thị, hoặc sẽ là một đô thị với tiềm năng môi trường ngày càng cạn kiệt, chất lượng môi trường ngày càng suy thoái, dẫn đến một đô thị “không thể sống được”.
Đê lồng ghép môi trường có hiệu quả trong quá trình lập đồ án quy hoạch, thì tất cả các đồ án quy hoạch đô thị (quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết) phải nghiên cứu môi trường toàn diện nhất. Yêu cầu công tác nghiên cứu môi trường như là một đóng góp ban đầu đối với tất cả các dự án quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch chung đô thị, quy hoạch chi tiết và tất cả các quy hoạch chuyên ngành. Như vậy, nghiên cứu môi trường yêu cầu đối với tất các các cấp: quốc gia, tỉnh, huyện và các dự án đầu tư.
Mục đích của NCMT trong dự án quy hoạch đô thị là:
a) Tạo cho các nhà quy hoạch làm quen với tất cả các khía cạnh về môi trường khu vực, đảm bảo vấn đề bảo vệ môi trường được lồng ghép đầy đủ trong các đồ án quy hoạch đô thị và các dự án khu vực.
b) Tổng họp và phân tích tất cả các thông tin vể môi trường, nhận biết mọi chủ đề môi trường và những vấn đề môi trường quan trọng.
c) Đảm bảo việc thảo luận với các nhà chức trách và các bên liên quan khác bao gồm cả dân cư trong khu vực, để hỗ trợ trong việc xác định các chủ đề và vấn đề môi trường, có được sự hợp tác của họ để tìm cách giải quyết.
2. Nội dung của nghiên cứu môi trường (NCMT)
Nội dung của NCMT phải thể hiện đầy đủ các khía cạnh môi trường cũng như các biện pháp nhằm bảo vệ và cải thiện nâng cao chất lượng môi trường trong tương lai.
Nội dung của một NCMT bao gồm:
– Xây dựng một hồ sơ môi trường cho khu vực nghiên cứu quy hoạch.
– Nhận dạng và phân tích các vấn đề môi trường.
– Một báo cáo nghiên cứu môi trường.
Độ phức tạp của một “Nghiên cứu môi trường” phụ thuộc vào nguồn tài chính và kỹ thuật sẵn có của các cơ quan có thẩm quyền và quy mô của khu vực đô thị sẽ quy hoạch. Tuy nhiên, mục đích ban đầu của việc nghiên cứu là đưa ra cách xem xét phù hợp các vấn đề môi trường trong việc chuẩn bị và thực hiện tất cả các đồ án quy hoạch và các dự án có liên quan, nó cũng bao gồm việc xác định và đánh giá chi tiết những vấn đề môi trường phức tạp. Trong đa số trường hợp quy hoạch đô thị ở Việt Nam, khi quy hoạch các tài nguyên khan hiếm thì quá trình nghiên cứu môi trường phải xác định và tập trung vào các vấn đề ưu tiên cao nhất. Do đó không phải cố gắng xử lý mọi vấn để ngang nhau.
a) Xây dựng hồ sơ môi trường cho quy hoạch đô thị
Xây dựng hồ sơ môi trường cho quy hoạch đô thị là nội dung đầu tiên của NCMT. Mục tiêu chủ yếu của hồ sơ môi trường là giới thiệu tất cả các kết quả điều tra, kháo sát và thông tin về môi trường (các số liệu, bản đổ, báo cáo) dưới dạng thích hợp đối với việc nhận dạng và phân tích các vấn đề về môi trường, cũng như thích hợp đối với quá trình quy hoạch, sao cho các nhà quy hoạch đô thị dễ sử dụng. Vì vậy hồ sơ môi trường cần thiết phải tuân theo một mẫu thống nhất.
Các chủ đề môi trường yêu cầu phải điều tra, khảo sát để xây dựng hồ sơ môi trường thường là:
– Những đặc điểm tự nhiên và môi trường
– Đặc điểm đô thị và môi trường
– Vấn đề dân số
– Các ngành kinh tế và lao động
– Nhà ở
– Giao thông, bãi đỗ xe, quảng trường, công viên, cây xanh… và các trang bị khác
– Cơ sở hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đô thị
– Đời sống xã hội và khả năng cung cấp dịch vụ đô thị phục vụ cộng đồng
– Các di sản lịch sử – văn hoá hiện có và khả nãng tiềm ẩn.
Tuy nhiên nội dung và quy mô điều tra, khảo sát cũng như các thông tin thu thập được sẽ rất khác nhau, phụ thuộc vào mục đích của đồ án quy hoạch cũng như các đặc tính của khu vực đô thị cụ thể.
Hồ sơ môi trường còn bao gồm việc so sánh giữa tình hình hiện tại của mỗi chủ đề môi trường được khảo sát và các tiêu chuẩn môi trường tương ứng đã được ban hành.