Cơ sở pháp lý của QHMT ở Việt Nam

Quy hoạch Bất động sản

Quy hoạch là hoạt động luôn luôn gắn liền với việc ra quyết định của các cấp có thẩm quyển. Vì vậy một đòi hỏi có tính bắt buộc là mọi đề xuất trong quy hoạch phải tuân theo quy định của pháp luật.
Đặc biệt trong QHMT, mọi cãn cứ pháp lý đều có liên quan đến hầu hết các vãn bản pháp luật hiện hành, bởi vì nó là một lĩnh vực có liên quan đến mọi lĩnh vực phát triển khác. Liên tục hơn chục năm gần đây, cùng với chủ trương thúc đẩy quá trình cải cách hành chính của Đảng, Quốc hội và Nhà nước ta đã thông qua và ban hành hàng loạt các luật mới và luật sửa đổi đê hoàn thiện hệ thống pháp lý. Do đó, để thấy rõ cơ sở pháp lý của vấn đề được đặt ra một cách đầy đủ và hệ thống từ trước tới nay, những văn bản pháp lý quan trọng hàng đầu phải kể là:
– Trước hết, phải kể đến Luật Bảo vệ môi trường 1993 (Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 27 tháng 11 năm 1993 và được Chú tịch nước ký sắc lệnh ban hành ngày 10 tháng 01 năm 1994). Tuy nay không còn hiệu lực, nhưng đã hàm chứa được những nội dung chủ yếu, cho phép chúng ta có cơ sở nhìn nhận vấn đề môi trường dưới một hệ thống toàn diện, đặc biệt là việc cần thiết phải lồng ghép những vấn đề môi trường, tài nguyên thiên nhiên trong quá trình hoạch định phát triển của đất nước, ngay từ rất sớm.
– Sau hơn 10 nãm thực hiện, Luật được bổ sung và hoàn thiện, được thay thế bằng Luật Bảo vệ môi trường 2005 (gồm 15 chương với 136 điều, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006), vấn đề QHMT trở nên cụ thể và rõ ràng hơn, và trở thành công cụ thiết yếu thuộc mọi lĩnh vực hoạt động phát triển nhằm bảo vệ môi trường, đặc biệt trong lĩnh vực QHXD, Điều 50 khoản 1 ghi rõ “Quy hoạch bảo vệ môi trường đô thị và khu dán cư phải là một nội dung của quy hoạch đô thị, khu dân cư”.
– Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến nãm 2010 và định hướng đến năm 2020 ban hành theo quyết định số 256/2003/QĐ-TTg; các chiến lược bảo vệ môi trường địa phương và ngành.
– Danh mục 31 Tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường bắt buộc áp dụng, ban hành theo quyết định số 35/2002/QĐ- BKHCNMT ngày 25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và môi trường. Tiêu chuẩn môi trường sẽ được xây dựng và hoàn thiện theo nội dung chương 2 (từ Điều 8 đến Điều 13) của Luật Bảo vệ môi trường 2005, là cơ sở để thực hiện QHMT ở các cấp độ và hình thức được hoàn thiện và đầy đủ hơn.
Luật Đất dai năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2004.
Luật khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa IX thông qua ngày 20 tháng 3 nám 1996, và Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bố ban hành số 472-CTN ngày 03 tháng 4 năm 1996.
Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 3 năm 1996, và Chủ tịch nước ký sắc lệnh công bô’ ban hành số 472-CTN ngày 03 tháng 4 năm 1996.
Luật Thủy, sản được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 4 thông qua vào năm 2003.
Luật Xây dựng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003, có hiệu lực từ 01 tháng 7 năm 2004.
Luật phát triển và bảo vệ rừng, ban hành ngày 18 tháng 01 năm 1991 và luật sửa đổi, bổ sung Luật phát triển và bảo vệ rừng được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua vào ngày 10 tháng 11 nãm 2004, có hiệu lực từ 01 tháng 7 nãm 2005.
Và nhiều Luật, Các văn bản dưới luật có liên quan khác.
Ngoài ra, một số Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết cũng có liên quan
đến vấn đề này, đó là:
– Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và tự nhiên của Thế giới (đã được thông qua tại kỳ họp thứ 17 của Đại hội đồng UNESCO tại Paris ngày 16 tháng 11 năm 1972).
– Công ước về các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế đặc biệt ngày 02 tháng 02 nãm 1971 (Được sửa đổi theo nghị định thư Paris ngày 03 tháng 12 năm 1982).
– Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển qua biên giới các phế thải nguy hiểm và việc tiêu hủy chúng.
– Công ước về đa dạng sinh học (Rio De Janeiro, ngày 05 tháng 6 năm 1992) và nhiều Nghị định thư khác cho tới thời điểm này.
Như vậy, tính pháp lý của QHMT ở Việt Nam ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn, không chỉ góp phần cho công việc tiến hành được thuận lợi, mà còn góp phần cho công tác bảo vệ môi trường ở nước ta ngày một hiệu quả vì có thêm những công cụ sắc bén.