Chi phí thực hiện ĐTM

Quy hoạch Bất động sản

Nhìn chung, để thực hiện ĐTM cần nhiều khoản chi phí tốn kém. Chi phí này được lấy trong kinh phí dự án. Vì vậy, nguyên tắc tiết kiệm cần được đặt ra đối với ĐTM . Theo tài liệu của Alan Gilpin, có thể tách chi phí ĐTM thành ba khoản:
– Chi phí trực tiếp
Chi phí trực tiếp là tài chính dành trực tiếp cho công tác ĐTM, không kể chi phí kiểm soát ô nhiễm. Theo đánh giá của nhiều tác giả ở những quốc gia có nhiều kinh nghiệm, thì chi phí này thường thay đổi trong khoảng 0,1 – 5% tổng chi phí dự án, phụ thuộc vào:
+ Các kiểu dự án, bản chất dự án. Những dự án gây tác động lớn đến môi trường thường phải được đánh giá cẩn thận hơn, nên chi phí đánh giá phải cao hơn.
+ Quy mô dự án: cùng loại dự án nhưng quy mô khác nhau thì chi phí cho ĐTM cũng khác nhau. Dự án quy mô lớn hơn thì tổng chi phí cho ĐTM cao hơn nhưng tỷ lệ giữa chi phí này so với tổng chi phí dự án lại nhỏ hơn.
+ Những ĐTM đòi hỏi chất lượng cao phải chi phí cao hơn, bởi vì khi đó phải sử dụng những phương pháp đánh giá hiệu quả hơn (thông qua phương tiện hiện đại hơn và dội ngũ chuyên gia lành nghề…)
+ Thời gian đánh giá: Với các dự án khác nhau, đòi hỏi thời gian thực hiện ĐTM khác nhau, phụ thuộc vào kiểu, bản chất, quy mô dự án cũng như phương pháp, kỹ thuật được sử dụng. Nếu đế thời gian kéo dài thì chi phí sẽ tăng cao. Vì vậy, một trong những chỉ tiêu thực hiện ĐTM là phải làm sớm và nhanh.
+ Khả năng số liệu: Cơ sở dữ liệu dùng để đánh giá ở các nước “khác nhau cũng khác nhau. Ớ các nước phát triển, cơ sở dữ liệu tốt hơn, đầy đủ hơn, trong khi ở các nước đang phát triển nhiều khi phải dành kinh phí đáng kể để thu thập, xử lí số liệu. Do vậy kinh phí đánh giá có thê tãng lên. Ngoài ra phạm vi, vị trí đặt dự án, số lượng và trình độ người đánh giá và một số nhân tố khác cũng có thể ảnh hưởng đến chi phí thực hiện ĐTM.
-Chi phí gián tiếp
Trong quá trình ĐTM thường phát sinh những trớ ngại chậm trễ từ nhiều phía, nhưng có thể tránh được các trở ngại chậm trễ này nếu có kế hoạch tốt. Song nhiều khi chúng vẫn xuất hiện và rất khó dự báo. Nguyên nhân phát sinh thường là:
+ Thiếu sự hợp tác giữa các cơ quan hoặc giữa các cấp chính quyền có liên quan do nhu cầu đối lập nhau giữa các cơ quan và các cấp chính quyền.
+ Không theo đúng thời hạn (từ phía các cơ quan và chính phủ).
+ Gia tăng số cơ quan, các cấp chính quyền liên quan trong quá trình thực hiện.
+ Sự phản đối của công chúng dẫn đến một cuộc điều trần không tránh khỏi trước cộng đồng cũng như sự phản đối có thể xảy ra trong Quốc hội.
+ Những thiếu sót trong báo cáo ĐTM được các cơ quan, cá nhân phát hiện ra đòi hỏi phải được nghiên cứu thêm, nghĩa là phải tốn thêm kinh phí.
+ Kinh phí khi có sự ngăn cản làm chậm trễ có khả nãng dẫn đến chi phí gián tiếp cao hơn so với chi phí trực tiếp, có thể tới 10% tổng chi phí dự án. Vì vậy, phải hết sức tránh loại chi phí này.
– Chi phí kiểm soát ô nhiễm
Chi phí kiểm soát ô nhiễm được dùng để thực hiện các giải pháp xử lí, khống chế ô nhiễm. Loại chi phí này chiếm tỷ lệ khá cao trong tổng chi phí dự án. Đối với các ngành công nghiệp ở châu Âu và Bắc Mỹ, chi phí này chiếm khoảng 20% đối với công nghiệp gang thép; 12% đối với ngành kim loại màu; 11% đối với nhà máy điện. Ngoài ra, phải tính đến chi phí thuê đất làm các vùng đệm, tạo cảnh quan, trồng cây che chắn phòng hộ…
Một vấn đề đặt ra là làm thế nào để có thể giảm bớt chi phi cho ĐTM? Một biện pháp kinh nghiệm có hiệu quả là tách quá trình ĐTM thành các bước và chỉ thực hiện các bước này khi nhận thấy là cần thiết. Các bước này tạo thành quy trình ĐTM.
Kinh nghiệm trong hơn 20 năm thực hiện ĐTM trên thế giới cho thấy trình tự này được thiết lập và thực hiện ở các nước có khác nhau, nhưng thường thực hiện các khâu cơ bản như sau:
+ Lược duyệt ĐTM
+ Xác định mức độ, phạm vi đánh giá của ĐTM
+ Lập đề cương ĐTM
+ Phân tích ĐTM
+ Xây dựng biện pháp giảm thiểu và quản lý tác động
+ Lập báo cáo ĐTM
+ Xem xét so sánh các phương án, dự án thay thế
+ Thẩm định báo cáo ĐTM
+ Sử dụng báo cáo ĐTM