Căn cứ cơ sở để phân loại diễn thế sinh thái

Quy hoạch Bất động sản

– Căn cứ vào động lực gãy ra diễn thế, người ta chia ra 2 loại diễn thế sinh thái: ngoại diễn thế và nội diễn thế.
+ Ngoại diễn thế (allogenic succession) xẩy ra do tác động mạnh mẽ của các yếu tố bên ngoài (ví dụ như đốt chặt phá rừng, hay cố ý cải tạo địa hình, lấp hồ, đầm, san đồi, bạt núi hoặc sử dụng quá mức hệ thống thuỷ lợi ở những vùng đất ngập nước để đạt được mục đích tưới tiêu triệt đế …) buộc HST phải mất một thời gian dài mới khôi phục lại trạng thái ổn định.
+ Nội diễn thế (autogenic succession) gây ra do động lực bên trong HST. Trong quá trình diễn thế này, loài ưu thế của QXSV đóng vai trò then chốt và thường gây ra các điều kiện môi trường vật lý biến đổi đến mức bất lợi cho mình, nhưng lại thuận lợi cho một loài ưu thế khác có khả nãng thay thế do có sức cạnh tranh cao hơn. Nói một cách khác, trong quá trình nội diễn thế loài ưu thế là loài “tự đào hố chôn mình”. Sự thay thế liên tiếp các loài ưu thế trong QXSV cũng chính là sự thay thế liên tiếp QXSV này bằng QXSV khác cho đến QXSV cuối cùng cân bàng với môi trường vật lý toàn vùng.
– Căn cứ vào điều kiện ban dầu của giá thể hình thành HST, thì người ta chia diễn thế sinh thái ra làm 3 loại: diễn thế nguyên sinh, diễn thế thứ sinh, diễn thế phân huỷ. 
+ Diễn thế nguyên sinh (primary succession) là diễn thế được xảy ra trên một nền (substrate) mà khởi đầu chưa hề có một quần xã sinh vật nào (ví dụ như trên bề mặt một tảng đá vừa bị vỡ, đất mới bồi ở ven biển, ven sông hay trên nham thạch núi lửa vừa mới hình thành).
Nhóm sinh vật đầu tiên phát tán đến đó và phát triển thành quần xã tiên phong. Quần xã tiên phong kết hợp với những yếu tố tự nhiên khác và thời gian làm cho điều kiện MTXQ thay đổi (sinh vật làm thay đổi điều kiện môi trường), phù hợp với điểu kiện sống của một số loài khác thì chúng phát tán tới thâm nhập tiếp và phát triển rồi tuần tự thay thế nhau, cuối cùng dẫn đến trạng thái đỉnh cực, trạng thái mà ở đó “nhập” và “xuất” bằng nhau, khi đó QXSV duy trì ở trạng thái cân bằng với môi trường vật lý ở nơi đó.
+ Diễn thế thứ sinh (secondry succession) là diễn thế xẩy ra trên một nền, mà trước đó đã từng có tồn tại một QXSV nhưng đã bị tiêu diệt. Ví dụ như sau khi chặt phá rừng làm nương rẫy, canh tác một thời gian rồi bỏ hoang hoá (kiếu du canh), cỏ dại mọc lên rồi đến cỏ đuôi ngựa, sau đó trảng cây bụi, rừng thông và rừng sồi hình thành.
+ Diễn thế phân hủy (sappe succession) là diễn thế xẩy ra trên một nền, mà nó đang dần dần biến đổi theo hướng bị phân huỷ qua mỗi QXSV trong quá trình diễn thế. Vì vậy diễn thế này không dãn đến trạng thái đỉnh cực. Ví dụ như diễn thế của QXSV trên một thân cây bị đổ hay trên xác chết của một động vật.
Nghiên cứu sinh thái học, chúng ta cần có sự hiểu biết về diễn thế sinh thái, bởi vì nó cho phép ta chủ động điều khiển sự phát triển của HST theo hướng có lợi cho con người bằng cách tác động lên điều kiện sống như: cải tạo đất, tiến hành các biện pháp thuỷ lợi, khai thác đất đai đúng cách trong quá trình phát triển các đô thị và nông thôn, xây dựng cơ sớ hạ tầng kỹ thuật, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên… mà không gây tổn hại đến môi trường.