Cách thức xây dựng quy hoạch môi trường đô thị (P3)

Quy hoạch Bất động sản

Bước 7 – Những vấn đề trọng yếu cần quan tâm
Việc xác định những vấn đề trọng yếu dựa trên sự hiểu biết về khu vực và về tiềm năng phát triển của nó trong tương lai. Thông tin này thu được từ các bước trên của quá trình lập Quy hoạch.
Để đảm bảo tính nhất quán trong cách tiếp cận và đề ra nguyên tắc cho quá trình, thì việc xem xét các vấn để trọng yếu dưới cùng loại hình đã được sử dụng trong việc khai thác thông tin về các đặc trưng địa phương của khu vực là rất hữu ích (xem bước 6) và có thể có một số vấn đề được xác định trong mỗi loại hình.
Nên thu thập các thông tin đầu vào từ các bên liên quan và cộng đồng cho việc xác định các vấn đề trọng yếu. Điều này sẽ đảm bảo rằng các vấn đề được xác định là quan trọng nhất đối với cư dân địa phương và các bên liên quan khác.
Bước 8 – Xác định mục đích và mục tiêu
Các bước từ 1-7 nhằm để hiểu hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng tới quy hoạch tương lai của khu vực. Bước 6 là bước bắt đầu của quá trình tìm kiếm và xác định các vấn đề cần phải được lưu ý và .giải quyết trong tương lai.
Cần phải xác định các mục đích và mục tiêu cho mỗi loại thông tin chính (và cho những tài liệu làm việc sẽ được chuẩn bị). Các mục đích và mục tiêu này nên được tính trong tương lai xa. Chúng nên xác định một nơi đã được nâng cấp hoặc lý tưởng để cộng đồng có thể hướng tới quy hoạch và sự phát triển trong tương lai của khu vực. Nhưng chúng phải phù hợp với thực tế và mang tính thiết thực, có như vậy mới thực sự đạt được kết quá. Các mục đích và mục tiêu sẽ được thiết lập trong khuôn khổ của “các nguyên tắc lập quy hoạch” đã đề cập trước đây.
Mục đích là một sự tuyên bố về “những gì cần đạt được”.
Mục tiêu là một sự tuyên bố có thể đo lường được, cung cấp các phương tiện cần có để đạt được các mục đích có thể đo lường được.
Sự tham gia của các nhóm liên quan trong bước thiết lập các mục đích của quá trình đảm bảo rằng các mục đích đã được xác định là quan trọng nhất (hay thiết thực nhất) đối với cộng đồng địa phương.
Bước 9 – Tìm giải pháp cho các vấn đề trọng yếu
Cần phải đưa ra quyết định làm thế nào để giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình lập kế hoạch, thường thì không có cách đúng hoặc sai để giải quyết một vấn đề, nhưng có một số lựa chọn. Mỗi lựa chọn đều có ưu điểm và nhược điểm. Các mục đích và mục tiêu đã được xác định sẽ cung cấp một khung đối chiếu đánh giá các giá trị của mỗi lựa chọn.
Quá trình đưa ra quyết định nhìn chung sẽ bao gồm:
Xác định các lựa chọn đối với mỗi vấn đề .
Xem xét ưu điểm và nhược điểm tương đối của mỗi lựa chọn đối chiếu với các mục đích và mục tiêu đã xác định.
Đưa ra quyết định lựa chọn tối ưu.
Điều quan trọng là quá trình ra quyết định này cần được ghi chép đầy đủ để các bên liên quan có thể nắm bắt được lý do các lựa chọn bị loại bỏ hoặc được chấp nhận. Quá trình này cần phải rõ ràng, dễ hiểu.
Bước 10 – Xác định các tiểu khu lập quy hoạch trong một vùng quy hoạch
Để đạt được các mục đích, mục tiêu và đáp ứng các vấn để trọng yếu đối với khu vực lập quy hoạch, khu vực này được chia thành nhiều tiểu khu khác nhau theo đó các đề xuất khác nhau được đưa ra là rất cần thiết.
Phân chia khu vực lập quy hoạch thành các tiểu khu lập quy hoạch là giúp cho việc xác định các mục đích và mục tiêu được chi tiết hơn đối với khu vực lập quy hoạch này, mặt khác các tiểu khu này là cơ sở để lập các biện pháp kiểm soát phát triển sau này.
Bước 11 – Mô tả viễn cảnh môi trường của khu vực lập quy hoạch trong tương lai
Các mục đích và mục tiêu thu được trong bước 6 thường rất cụ thể nhưng chưa thể hiện được toàn bộ viễn cảnh hoặc tương lai của khu vực lập quy hoạch.
Cần phải có một thông báo rõ ràng và chi tiết để người dàn có thể đọc, để hiểu sự giải thích khu vực lập quy hoạch trong tương lai được mong muốn như thế nào. Nó có thể được viết bằng ngôn ngữ dễ hiểu, đơn giản, tránh thuật ngữ chuyên môn dành cho số ít người. Thông báo này nên bao gồm tổng kết tóm tắt về: Các đặc trưng hiện có của khu vực lập quy hoạch, áp lực đối với sự thay đổi và đối với những gì mà UBND cần phải đáp ứng. Những sự thay đổi và cải thiện mong muốn sẽ được thực hiện trong tương lai đối với khu vực mà sự mô tả về nó như là một nơi để sống và làm việc tốt hơn. Mô tả đầy đủ loại hình và quy mô phát triển có thể thực hiện.
Việc mô tả này cần thực hiện đối với toàn bộ khu vực lập quy hoạch như là cho một thực thể. Không nên mô tả từng tiểu khu trong khu vực lập quy hoạch. Các mô tả chi tiết đối với mỗi tiểu khu sẽ được thực hiện trong phần 2 (các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị).
Bước 12 – Xác định chương trình hành động
Một trong những mục tiêu cơ bản của “Chiến lược môi trường đô thị” là phối kết hợp các hoạt động đầu tư công cộng vào cơ sở hạ tầng của các cơ quan chính phủ nhằm đảm bảo tất cả các quyết định đều hướng tới các mục đích của quy hoạch.
Tất cả các sở ban ngành sẽ tham gia vào quá trình lập CLQHMTĐT, mỗi đơn vị sẽ có kế hoạch đầu tư riêng bao gồm tất cả các dự án cần thiết để thực hiện quy hoạch. Các dự án đó nên được liệt kê trong CLQHMTĐT với những thông báo rõ ràng:
Dự án đề xuất
Cơ quan chịu trách nhiệm vể vốn và thực hiện dự án
Thời gian thực hiện dự tính
Chi phí thực hiện dự tính
Quy trình cho việc đạt được các thoả thuận, chấp nhận hoặc thông qua các hành động
Bước 13 – Xem xét, đánh giá chiến lược môi trường đô thị
Các thành phố và thị xã luôn thay đổi, chúng phát triển và tái phát triển theo thời gian. Một chiến lược môi trường đô thị được lập ở một thời điểm nhất định, nó đưa ra viễn cảnh trong tương lai của một khu vực và cơ chế để đạt được tương lai đó.
Trong nền kinh tế thị trường việc thực hiện chiến lược môi trường đô thị phần lớn nằm trong tay các nhà đầu tư tư nhân. Khu vực tư nhân không thể bị ép buộc phải đầu tư. Một chiến lược có thể chỉ có hiệu quả khi đầu tư của khu vực tư nhân được thực hiện, và vì thế quy mô của chiến lược có thể đạt được, mà không thể đoán trước một cách chắc chắn.
Có nhiều yếu tố khác nhau có thể ảnh hưởng tới sự thành công đạt được các mục tiêu của chiến lược môi trường đô thị như:
Sự thay đổi các hiện tượng kinh tế có thể mang lại lợi nhuận nhiều hơn hoặc ít hơn đối với các dự án đầu tư phát triển đô thị và có thể ảnh hưởng tới các quyết định đầu tư;
Sự thay đổi nhu cầu về các loại hlnh sử dụng đất như nhà ở, văn phòng và cửa hàng ảnh hưởng tới sự sẵn sàng đầu tư của các nhà đầu tư mà không quan tâm tới những yếu tố chiến lược môi trường đô thị yêu cầu nhằm đạt được sự thực hiện thành công;
Sự sẵn có của nguồn quỹ đầu tư các công trình công cộng được cho là cần thiết đối với việc thực hiện thành công chiến lược môi trường đô thị không thể được bảo đảm trong thời gian dài;
Các ưu tiên phát triển quốc gia có thể thay đổi.
Vì thế, cần phải xem xét và đánh giá lại chiến lược của QHMTĐT trên cơ sở chu kỳ lập kế hoạch kinh tế xã hội của Chính phủ với kế hoạch chiến lược 10 nãm và kế hoạch hành động 5 năm. Mô hình phát triển thực tế đã được thực hiện cần phải được đánh giá đối chiếu với các mục tiêu của khu vực. Vì lẽ đó, việc lưu giữ các hồ sơ đầu tư đã được phê duyệt và xây dựng là rất quan trọng.
Trên cơ sở đánh giá này, các quyết định điều chỉnh chiến lược được đưa ra. Tiếp đó sẽ điều chỉnh cả “Các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị” .