Cách thức xây dựng quy hoạch môi trường đô thị (P1)

Quy hoạch Bất động sản

Ớ phần trên chúng ta đã tiếp cận khái niên QHMTĐT và những nội dung của nó. Song làm thế nào để xây dựng được bản Quy hoạch môi trường này một cách hiệu quả đi vào thực tiền cuộc sống cúa đô thị?
Câu trả lời đúng không chỉ là lý luận đơn thuần, mà phải dựa trên những kinh nghiệm có được rút ra từ nghiên cứu thực tiễn. Thông qua hàng loạt các dự án về môi trường do Liên Hợp Quốc, các tổ chức từ các quốc gia phát triển trên thế giới tài trợ và cùng hợp tác nghiên cứu tại các đô thị Việt Nam cho thấy việc xây dựng chiến lược môi trường đô thị và các biện pháp kiểm soát môi trường đô thị cần phải được thiết chế thành quy trình, theo từng bước với các nội dung cơ bản được trình bầy cụ thể trong các phần dưới đây.
a) Xây dựng chiến lược môi trường đô thị
Qua nghiên cứu và thực tiền cho thấy chiến lược môi trường đô thị cần phải được xây dưng qua các bước sau:
Bước I- Quyết định lâp QHMTĐT
Bản quy hoạch môi trường đô thị là tuyên ngôn phát triển của chính quyền địa phương (UBND tính, thành phố trực thuộc TW) đối với một khu vực. Vì vậy UBND chịu trách nhiệm khới xướng quy hoạch và ra quyết định lập quy hoạch này với sự tham gia của các sơ. ban. ngành, các tổ chức và các nhà tư vấn phù hợp. Trong quyết định, UBND cũng cần phải xác định rõ ranh giới của từng khu vực trong quy hoạch. Có nhiêu cách khác nhau để xác định ranh giới của các khu vực này. Ví dụ, có thể dựa vào: ranh giới hành chính (như quận hoặc phường); Điều kiện tự nhiên (như sông, kênh rạch, hồ); Các tuyến đường chính hoặc tuyến đường sắt; Các đặc trưng đô thị: Các đơn vi kinh tê – xã hội như thành phố, thị xã hoặc địa phương.
Bước 2 – Đề ra các nguyên tắc lập QHMTĐT
Lập quy hoạch là quá trình phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiểm nhâm tôi da hoã các lợi ích kinh tế – xã hội và môi trường đối với cộng đồng. Do đó, trước khi đánh giá các đặc trưng của một khu đô thị cụ thể, cũng cần có một sô’ nguyên tắc cơ bán được sứ dụng để hướng dẫn sự phát triển trong tương lai. Các nguyên tắc này sẽ phản ánh các giá trị và kỳ vọng của cộng đồng. Bao gồm những vấn đề như :
Tạo dựng môi trường kinh doanh và đầu tư lâu dài mang lại lợi ích cho phát triến dài hạn, bền vững sinh thái.
Xác định và bảo vệ các đặc trưng môi trường tự nhiên.
Xác định và bảo vệ các đặc trưng lịch sử và văn hoá.
Tạọ môi trường sống, làm việc và vui chơi giải trí lành mạnh, an loàn và hiệu quá.
Kết hợp lập quy hoạch sử dụng đất với việc cung cấp cơ sơ ha tầng đấy đủ nhãm tránh ô nhiễm môi trường.
Cung cấp điều kiện sống tốt và các cơ hội lựa chọn phương thưc sinh sòng
Hạn chế phát triển đô thị ở những nơi có điều kiện tự nhiên phù hợp VỚI phái triến nông nghiệp hay có nguy cơ ảnh hưởng môi trường lớn hoặc những vùng môi trường nhạy cảm.
Tách riêng các mục đích sử dụng đất không tương xứng, gây nen >u dụng kém hiệu qua
Tập trung và tập hợp các mục đích sử dụng đất ở những khu vực có các lơi ích cao vé kinh tế, xã hội hoặc môi trường.
Lên kế hoạch hạn chế đến mức thấp nhất việc sử dụng các nhien liệu truyên thòng (than, củi, dầu), cung cấp năng lượng và giao thông trong các khu dô thị.
Tạo sự gắn bó giữa “cộng đồng”, “địa danh” và môi trường dỏ thi.
Tạo điều kiện tiếp cận tốt nhất về hàng hoá, dịch vụ và cac điéu kiện thuận lợi khác
Các nguyên tắc này tạo khuôn khổ cho quy hoạch xây dựng phát triển đô thị.
Bước 3 – Thành lập nhóm công tác lập QHMTĐT
Để lập một QHMTĐT cần có nhiều kỹ năng chuyên môn khác nhau liên quan dên các vấn đề môi trường cần đề cập. Nguồn tài nguyên và chuyên môn kỹ thuật hiện có đê lập một QHMTĐT bao gồm: Kiến trúc và kiến trúc cần bảo tồn; Thiết kế đô thị và kiến trúc cảnh quan; Kinh tế đô thị và kinh tế vùng; Hạ tầng kĩ thuật; Thiết kế và quy hoạch giao thông; Quy hoạch và khoa học môi trường; Quy hoạch cộng đồng và xã hội; Tư vấn cộng đồng. Một chuyên viên quy hoạch đô thị thường quản lý một nhóm đa chức năng gồm các chuyên gia thuộc một số hoặc tất cả các chuyên ngành trên.
Quy mô và thành phần của nhóm công tác phụ thuộc vào cẩc đặc điểm môi trường và kinh tế – xã hội của khu vực và tuỳ thuộc vào các vấn để cụ thể tại địa phương cần thiết phải sử dụng nhiều ít kỹ năng khác nhau.
Vai trò của nhóm tư vấn là thay mặt UBND lập quy hoạch. Việc phê duyệt và xác nhận cuối cùng đối với bản quy hoạch sẽ thuộc trách nhiệm của UBND.
Bước 4 – Thu hút sự tham gia của các bên liên quan
Để bản QHMTĐT thực sự đáp ứng được các nhu cầu của cộng đồng đang sống và làm việc trong khu vực, thì các nhóm này cần phải tham gia cùng với các bên liên quan trong quá trình lập quy hoạch. Các bên liên quan có thể bao gồm: Đại diện từ các cơ quan chức năng như Sở Xây dựng, Sở Giao thông, sở Tài nguyên – Môi trường, Sở KHCN, đại diện ngành công nghiệp và thương mại, các nhà đầu tư tư nhân lớn và các chủ sở hữu bất động sản lớn, đại diện các nhóm lợi ích đặc biệt như nhóm hành động vì cộng đồng, nhóm hành động vì môi trường (nếu có), đại diện các phường ở khu vực lập quy hoạch và cư dân địa phương.
Phương thức tham gia của các nhóm là ban chỉ đạo, mà thành phần của ban này gồm có đại diện của tất cả các nhóm trên. Nhóm nghiên cứu (nhóm công tác) có thể gặp gỡ với ban này trong quá trình thực hiện để được cung cấp các thông tin đầu vào và phản hồi cho nhóm. Triển lãm công cộng, họp cộng đồng tìm kiếm lời giải thích, điều tra thu thập dữ liệu về các vấn đề liên quan tới cộng đồng là các phương tiện tìm kiếm thông tin phản hồi (về các lựa chọn, đề xuất cũng như nhận góp ý của họ về quy hoạch) hiệu quả nhất.
Thời điểm được tham gia: Các bên liên quan cần phải được tham gia vào toàn bộ quá trình, để sự tham gia của họ thực sự có ý nghĩa và họ có được quyển sở hữu khi quy hoạch được lập xong. Quyền sở hữu của các bên liên quan là cần thiết cho sự hợp tác, nhằm khuyến khích việc thực hiện quy hoạch được hiệu quả.