Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng vào nghiên cứu môi trường (P3)

Quy hoạch Bất động sản

Cần phải thấy rằng trong lịch sử phát triển của Trái đất, quy mô và xu hướng của chu trình cacbon đã có những thay đổi lớn. Trước khi xuất hiện loài người, cacbon chu yếu có xu hướng nghiêng về phía tích lũy trong nhiên liệu hóa thạch, vì vậy nồng độ trong khí quyển thấp. Ngày nay con người khai thác và sử dụng quá mức các loại nhiên liệu hóa thạch nên xẩy ra xu hướng ngược lại, nồng độ Cacbon trong không khí ngày một tăng lên (nồng độ Cơ2 của khí quyển từ giá trị 0,027% vào năm 1865 lên 0,034% vào năm 1985).
– Chu trình Nitơ có vai trò quan trọng trong sự sống của Trái đất vì Nitơ là nguyên tố cấu thành nên các Protit, Axit amin, ADN, ARN.
– Chu trình Photpho trong tự nhiên được khới đầu bằng việc khai thác các muối Photpho trong thạch quyển dưới dạng Photphat (Apatit và Photphorit). Sau khi tham gia vào sự chuyển hóa trong sinh quyển cuối cùng photpho quay trở về thủy quyển và thạch quyển.
– Chu trình Nước trong tự nhiên được khởi đầu bằng việc bốc hơi nước từ các đại dương, tạo ra mưa và hình thành các dòng chẩy mặt và ngầm trong lục địa và rồi kết thúc ớ đại dương. Chu trình tuần hoàn của nước có vai trò cực kỳ quan trọng tới sự sống
trên Trái đất, nó tạo ra nguồn nước ngọt cho động thực vật trên các lục địa và con người, thực hiện tái phân bố nhiệt độ bề mặt Trái đất, vận động dòng chuyển dịch của không khí và nước. Cần phải thấy rõ là chu trình tuần hoàn của nước kể trên không phải là chu trình sinh địa hoá, mà chỉ một phần chu trình nước là điều kiện trực tiếp để thực hiện sự sống bằng các chu trình sinh địa hóa khác trong sinh thái quyển mới tạo thành vòng sinh địa hoá của nước.

Hình 1.5. Sơ đồ chu trình Nitơ tự nhiên trên Trái đất.

4. Diễn thế sinh thái (hay sự phát triển và tiến hoá của HST)
Người ta gọi “nhân tố sinh thái” (NTST) là nhân tố của MTXQ có khả năng ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp lên co thể sinh vật, nó bao gồm 3 nhóm: Các nhân tố không sống (bao gồm các yếu tố tự nhiên), các nhân tố sống (bao gồm các cơ thể sống có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến cơ thể sinh vật trong mối quan hệ cùng loài hay khác loài) và nhân tố con người (khác với sinh vật, do có trí tuệ con người còn tác động vào MTXQ bởi các nhân tố xã hội và thể chế).
Dưới tác động của các NTST, dẫn đến có những thay đổi của QXSV tham gia vào HST theo thời gian. Sự phát triển mang tính tiến hoá này của HST được gọi là “diễn thế sinh thái” (ecological succession).
Diễn thế sinh thái là quá trình biến đổi của HST từ trạng thái khởi đẩu (hay tiên phong) qua các trạng thái chuyển tiếp để rồi cuối cùng đạt được trạng thái Ổn định tương đối trong một thời gian dài, đó là trạng thái đỉnh cực (climax), tại trạng thái đỉnh cực các sinh vật thích nghi với nhau và thích nghi với MTXQ và tồn tại sự cân bằng giữa các yếu tố hữu sinh và vô sinh.
Có thể xem trạng thái đỉnh cực là giai đoạn tột cùng của diễn thế sinh thái, theo học thuyết đơn đỉnh cực thì sự ổn định của nó đến mức không thể biến đổi được nữa. Khi học thuyết đa đính cực ra đời thì cho rằng trạng thái đỉnh cực chưa phải là kết thúc trong diễn thế sinh thái, mà chỉ là bền vững nhất trong điểu kiện tồn tại. Do đó con người vẫn có thể tác động vào HST và QXSV ở trạng thái đỉnh cực để nó biến đổi theo chiều hướng có lợi.
Trong quá trình diễn thế, xẩy ra những thay đổi lớn về cấu trúc thành phần loài và các mối quan hệ sinh học trong QXSV, tức là quá trinh giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ QXSV và giữa QXSV với MTXQ, đảm bảo về sự thống nhất toàn vẹn giữa QXSV và MTXQ một cách biện chứng. Như vậy sự diễn thế xẩy ra do những biến đối của MTXQ, nhưng chịu sự kiểm soát chặt chẽ của QXSV là những biến đổi của các mối tương tác cạnh tranh và chung sống ở mức độ quần thể. Vì vậy trong quá trình này QXSV giữ vai trò chủ đạo, còn MTXQ xác định đặc tính và tốc độ của những biến đổi, đồng thời giới hạn phạm vi của những biến đổi đó.