Các cấp độ và hình thức QHMT

Quy hoạch Bất động sản

– Xét về mặt cấp độ, QHMT được thực hiện ở nhiều không gian khác nhau, trên phạm vi lãnh thổ có tính quốc tế (liên thông nhiều quốc gia như Quy hoạch kinh tế – môi trường sông Mêkông, dưới sự giám sát điều hành của uỷ Ban sông Mekong), hay lãnh thổ quốc gia, vùng, đến phạm vi địa phương mang tính chia cắt hành chính như tỉnh, thành phố, hay cộng đồng.
Vấn đề đặt ra là làm thế nào đê QHMT ở cấp độ nhỏ không ảnh hưởng hoặc phá vỡ mục tiêu môi trường ở các cấp độ lớn hơn, và ngược lại mục tiêu môi trường ở các cấp độ lớn không bỏ sót hay áp đặt những vấn để môi trường lên. các cấp độ nhỏ hơn, dẫn đến cả hai cấp độ (lớn hơn và nhỏ hơn) không có khả năng hiện thực cho mục tiêu môi trường trong tương lai. Để khắc phục nhược điểm này, kinh nghiệm của những năm trong thập niên gần đây, người ta sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên (phương pháp cộng đồng) thay cho phương pháp tiếp cận từ trên xuống (phương pháp kế hoạch hóa). Theo phương pháp tiếp cận này, QHMT ở cấp độ thấp hơn sẽ là tư liệu đầu vào cho QHMT ở cấp cao hơn. Trong nhiều trường hợp, do yêu cầu của thực tiễn, người ta phối hợp cả hai cách tiếp cận từ dưới lên và từ trên xuống dựa trên nguyên tắc phản hồi.
– Xét về mặt hình thức, QHMT có thể phân thành hai loại: (a) Quy hoạch bảo vệ một thành.phần của môi trường (như đất, hay nước ngầm, nước mặt. hoặc tài nguyên sinh vật…); (b) quy hoạch môi trường tổng thể vùng, khu vực (lưu vực các dòng sông, hồ, vùng ven biển hay hải đảo, các vùng sinh thái hay địa sinh vật, hệ thống đô thị…).
QHMT ở hình thức (a) thường có mục tiêu là bảo vệ môi trường chiến lược ngành (thí dụ như thủy lợi, nông nghiệp, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học…), về mặt lý luận mà xem xét thì hình thức quy hoạch này chỉ có ý nghĩa trong giai đoạn trước mắt hay ngắn hạn mà thiếu tính chiến lược bền vững lâu dài, hoặc có thể hiệu quả ở nơi này nhưng lại kém hiệu quả ở nơi khác, bởi vì các yếu tố môi trường riêng lẻ (hoặc nhóm các yếu tố môi trường) không tồn tại một cách độc lập, mà nằm trong một hệ thống tương tác chung. Do đó không thể bảo vệ một yếu tố môi trường nếu ít quan tâm đến những yếu tô’ môi trường khác trong hệ thống, đặc biệt là những yếu tố môi trường có mối liên quan trực tiếp với nhau. Để khắc phục vấn để này, QHMT tổng thể vùng, khu vực dưới hình thức (b) ra đời, nó quan tâm đầy đủ tới các yếu tố tài nguyên, chất lượng và các thành phần môi trường, các hệ sinh thái nhạy cảm, sinh vật quý hiếm và đa dạng sinh học…, đặc biệt là các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội mang tính chiến lược trong vùng hay khu vực. Cũng chính vì thế làm xuất hiện khái niệm Quy hoạch phát triển Kinh tế – Môi trường.
Theo ADB (1993) đã tổng kết, trong thời gian 10 năm từ 1978 đến 1987, ở khu vực châu Á đã có 10 dự án lớn về Quy hoạch môi trường (thì 9 dự án do ADB tài trợ), trong đó có 02 dự án vể Quy hoạch phát triển kinh tế – môi trường (điển hình là quy hoạch vùng đầm lầy Segara Anakan ở Inđônêxia, dự án quy hoạch lưu vực hồ Songkla ở Thái Lan) và 06 dự án về Quy hoạch phát triển môi trường (dự án QHPTMT vùng ven biển phía đông Thái Lan, Quy hoạch tổng thể môi trường lưu vực sông Hàn ớ Hàn Quốc…), và 02 dự án quy hoạch môi trường chuyên ngành.
Như vậy, về tính chất Quy hoạch môi trường có nhiều “type” khác nhau, nó có thể được tiến hành theo một quy trình riêng biệt và tương đối độc lập (như quy hoạch môi trường chuyên ngành, quy hoạch môi trường tổng thể), hoặc lồng ghép những mục tiêu, chính sách, chương trình hành động và các biện pháp giám sát môi trường vào các dạng thức quy hoạch phát triển khác (như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch vùng, quy hoạch xây dựng đô thị V.V..)
Thực tiễn chỉ ra rằng môi trường và phát triển là hai vấn đề xẩy ra song hành, chúng luôn đi đôi với nhau. Do đó QHMT chỉ có ý nghĩa khi được thực hiện dưới áp lực của chiến lược phát triển kinh tế – xã hội. Vì thế Quy hoạch tổng thể kinh tế – môi trường giữ một vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển của mỗi quốc gia, và mặc dù nó được thực hiện dưới bất kỳ hình thức nào (Quy hoạch tổng thể môi trường hay lồng ghép môi trường trong các quy hoạch phát triển khác) đều tạo ra sự hài hòa và gắn kết cần thiết cho phát triển bền vững.