Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Những căn cứ và nguyên tắc đề xuất xây dựng “Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam ”

Muốn xây dựng được một định hướng chiến lược phát triển bền vững đất nước thích hợp với từng giai đoạn phát triển của lịch sử, có những nội dung xác đáng và thiết thực cần phải căn cứ vào điều kiện thực tại của quốc gia cũng như những mục tiêu PTBV cần phải […]

Khái lược về quá trình hội nhập và ra đời của “Định hướng Chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam”

phát triển bền vững là nhu cầu cấp bách và xu thế tất yếu trong tiến trình phát triển của xã hội loài người, vì vậy đã được các quốc gia trên thế giới đồng thuận xây dựng thành Chương trình nghị sự cho từng thời kỳ phát triển của lịch sử. Tại Hội nghị […]

Đặt ra các câu hỏi về tồn tại (P2)

Đối với các tổ chức, các nhà chuyên môn và các cộng đồng, để phản ánh những điều mình biết và không biết cần phải trình bày dữ liệu theo một cách để có thể chia sẻ và hiểu được ngay. Mặc dầu có sẵn nhiều công cụ phân tích, nhưng một điều được để […]

Cách tiếp cận SUSA (P2)

Cách tiếp cận SUSA đã được sử dụng phát triển và thử nghiệm cho 4 phương pháp nhàm đánh giá sự bền vũng, đó là:Phương pháp Khí áp kế bền vững.Phương pháp Lập bản đồ đánh giá nhanh sự bền vững.Phương pháp Đánh giá và Quy hoạch sự bền vững của nông thôn.Phương pháp Đặt […]

Quá trình tìm kiếm Phương pháp luận và nội dung của “Phát triển bền vững”

Kể từ sau cuộc hội thảo của Liên Hợp Quốc (LHQ) về “môi trường – Con người” tổ chức vào năm 1972 ở Stockholm (Thụy Điển), mặc dầu khái niệm PTBV còn đang được tìm kiếm, nhưng một điều càng dần trở nên rõ ràng hơn là có lẽ trong tương lai không xa vấn […]

Những thách thức môi trường được đặt ra cho công tác phát triển đô thị

ĐHPTĐTQG đến năm 2020 là một chiến lược phát triển đô thị nhằm đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trong khoảng 15 năm tới dân số đô thị tăng từ 19 triệu như hiện nay lên xấp xỉ 46 triệu, chiến khoảng 45%-50% dân số trong cả nước. […]

Định hướng phát triển đô thị quốc gia (ĐHPTĐTQG) đến năm 2020 (P1)

Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/01/1998 của Thủ tướng Chính Phủ về “Phê duyệt Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020”, tại Điều 1 đã nêu rõ quan điểm và mục tiêu phát triển . I. Về quan điểm ĐHPTĐTQG là nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.