Cơ sở pháp lý của QHMT ở Việt Nam

Quy hoạch là hoạt động luôn luôn gắn liền với việc ra quyết định của các cấp có thẩm quyển. Vì vậy một đòi hỏi có tính bắt buộc là mọi đề xuất trong quy hoạch phải tuân theo quy định của pháp luật.Đặc biệt trong QHMT, mọi cãn cứ pháp lý đều có liên […]

Continue Reading

Các cấp độ và hình thức QHMT

– Xét về mặt cấp độ, QHMT được thực hiện ở nhiều không gian khác nhau, trên phạm vi lãnh thổ có tính quốc tế (liên thông nhiều quốc gia như Quy hoạch kinh tế – môi trường sông Mêkông, dưới sự giám sát điều hành của uỷ Ban sông Mekong), hay lãnh thổ quốc […]

Continue Reading

Định nghĩa vê QHMT

Ngày nay QHMT dù được hiểu như thế nào đi nữa, thì việc nó trở thành một công cụ then chốt trong công tác kế hoạch hóa hoạt động bảo vệ và quản lý môi trường, là điểu dễ nhận thức. Vì thế khái niệm này liên quan đến nhiều lĩnh vực, đa ngành và […]

Continue Reading