Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Đặt ra các câu hỏi về tồn tại (P2)

Đối với các tổ chức, các nhà chuyên môn và các cộng đồng, để phản ánh những điều mình biết và không biết cần phải trình bày dữ liệu theo một cách để có thể chia sẻ và hiểu được ngay. Mặc dầu có sẵn nhiều công cụ phân tích, nhưng một điều được để […]

Đặt ra các câu hỏi về tồn tại (P1)

“Những câu hỏi về tồn tại” là một cuốn sách phục vụ cho các hội thảo. Nó được thiết kế chủ yếu để sử dụng cho các nhóm cộng đồng và những người làm thực tiễn ở địa phương (tuy nhiên các câu hỏi còn được áp dụng rộng rãi hơn rất nhiều trong thực […]

Quá trình tìm kiếm Phương pháp luận và nội dung của “Phát triển bền vững”

Kể từ sau cuộc hội thảo của Liên Hợp Quốc (LHQ) về “môi trường – Con người” tổ chức vào năm 1972 ở Stockholm (Thụy Điển), mặc dầu khái niệm PTBV còn đang được tìm kiếm, nhưng một điều càng dần trở nên rõ ràng hơn là có lẽ trong tương lai không xa vấn […]

Những thách thức môi trường được đặt ra cho công tác phát triển đô thị

ĐHPTĐTQG đến năm 2020 là một chiến lược phát triển đô thị nhằm đáp ứng mục tiêu công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước. Trong khoảng 15 năm tới dân số đô thị tăng từ 19 triệu như hiện nay lên xấp xỉ 46 triệu, chiến khoảng 45%-50% dân số trong cả nước. […]

Định hướng phát triển đô thị quốc gia (ĐHPTĐTQG) đến năm 2020 (P2)

3.Phân cấp quản lý hành chính và phân loại đô thị trong ĐHPTĐTQG đến năm 2020– Phân cấp quản lý hành chính đô thị:Theo ĐHPTĐTQG, có 5 cấp quản lý hành chính đô thị sau: quốc gia, vùng, tỉnh lỵ và thị xã thuộc tỉnh, các thị trấn cấp huyện, các thị trấn vệ tinh […]

Định hướng phát triển đô thị quốc gia (ĐHPTĐTQG) đến năm 2020 (P1)

Quyết định số 10/1998/QĐ-TTg ngày 23/01/1998 của Thủ tướng Chính Phủ về “Phê duyệt Định hướng Quy hoạch tổng thể phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2020”, tại Điều 1 đã nêu rõ quan điểm và mục tiêu phát triển . I. Về quan điểm ĐHPTĐTQG là nhằm đẩy mạnh công nghiệp hoá, […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.