Bài viết mới nhất

Bài viết nổi bật

Bài viết xem nhiều

Tìm kiếm nhanh

Cân bằng sinh thái (P2)

Thông thường, các NTST tác động tới một quần thể sinh vật theo các quy luật cơ bản sau đây:– Quy luật giới hạn sinh thái:Mỗi loài có một giới hạn đặc trưng về mỗi NTST nhất định (như nhiệt độ, độ ấm hay bức xạ Mặt trời…). NTST giới hạn là nhân tố tác […]

Cân bằng sinh thái (P1)

Mỗi một quần thể sinh vật sống trong một môi trường, nên chịu sự tác động của một tập hợp NTST nhất định. Điều này làm cho các QTSV trong QXSV của HST có xu hướng được điều chỉnh hoặc tự điều chỉnh về trạng thái sao cho số lượng cá thế ổn định phù […]

Sự tăng trưởng và tự điều chỉnh của các quần thể sinh vật trong Hệ sinh thái

Mối quan hệ sinh thái giữa các cá thể trong nội bộ quần thể và sự biến động về số lượng của các cá thê dưới tác động của các điều kiện MTXQ là đối tượng nghiên cứu của sinh thái học quần thể (population ecology). Các quần thể sinh vật luôn biến động về […]

Các nguyên lý sinh thái học ứng dụng vào nghiên cứu môi trường (P1)

Nguyên lý sinh thái học chính là nguyên lý của sự sống diễn ra trong MTXQ. Vì vậy, việc nghiên cứu môi trường với mục đích nhằm bảo vệ, nâng cao chất lượng cũng như năng lực của môi trường sống hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thì một định hướng không thể […]

Khái niệm và cấu trúc của Hệ sinh thái (P1)

1. Khái niệm và những thuộc tính cơ bán của HSTNghiên cứu về thế giới vật chất xung quanh, nguời ta có nhiều quan điểm để xét đoán chúng. Song đứng trên góc độ sự sống mà phân tích thì thế giới vật chất đuợc chia thành hai phần: thế giới hữu sinh (thế giới […]

© 2017 Quy hoạch bất động sản All Rights Reserved   

Theme Smartpress by Level9themes.