Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường sống của con người

Quy hoạch Bất động sản

Để duy trì chất lượng môi trường hay nói đúng hơn là duy trì được cân bằng của tự nhiên, đưa tất cả các hoạt động của con người đạt được hiệu quả tốt nhất, vừa phát triển kinh tế – xã hội, vừa hài hoà với tự nhiên thì việc Quy hoạch và quản […]

Sinh thái xã hội

Quy hoạch Bất động sản

Một trong những phạm trù của sinh thái học nhân văn là sinh thái xã hội. Thuật ngữ sinh thái xã hội là “Human Ecology”, nó chính là hệ sinh thái con người mang tính cộng dồng được đặc trưng bằng cấu trúc xã hội. Nhờ có cấu trúc xã hội cũng như quá trình […]

Sinh thái học tự nhiên và những hạn chế của nó trong quá trình phát triển của nhân loại

Quy hoạch Bất động sản

Con người đã sinh tồn và phát triển qua một chặng đường dài của lịch sử nhân loại, quá trình phát triển ấy không chỉ đem lại những tác động tích cực đáng ca ngợi, mà còn đem lại những tác động tiêu cực đáng lo ngại. Tác động tích cực là tất cả những […]